Anasayfa / Aile / Televizyon İzleyen Çocuğu Takip Edin

Televizyon İzleyen Çocuğu Takip Edin

Çocukların ek­ran­lar­da gör­dü­ğü sah­ne­ler­den et­ki­len­dik­le­ri­ni be­lir­ten Dr. Za­fer Ata­soy, “An­cak ço­cuk­lar ve ergen­ler ek­ran­da gör­dük­le­rin­den da­ha be­lir­gin şe­kil­de etkile­ni­yo­r” de­di.

Araş­tır­ma­lar ki­şi­le­rin, özel­lik­le ço­cuk­la­rın gör­dük­le­ri olay­la­rı ya­şam­la­rın­dan par­ça­lar­la bir­leş­tir­dik­le­ri­ni bu­nun da TV’­de iz­le­dik­le­ri gö­rün­tü­le­re ken­di­le­ri­ni kap­tır­ma­la­rı­na ne­den ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor.

Bu du­rum her yaş­tan ki­şi için ge­çer­liy­ken er­gen­ler ve ço­cuk­lar çok da­ha faz­la et­ki­le­ni­yor. Ata­soy, “Şid­det gö­rün­tü­le­ri­ne hiç­bir za­man tep­ki­siz ka­lın­mı­yor. Ki­şi­le­rin ek­ran­da iz­le­dik­le­ri öğe­ler­den et­ki­le­nip bun­la­rın far­kın­da ol­ma­dan duy­gu­la­rı­na yön ver­di­ği, araş­tır­ma­lar so­nu­cu açık bir şe­kil­de gö­rü­lü­yo­r” dedi.

Şiddet zarar verebilir

Şid­det gö­rün­tü­le­ri­nin ço­cuk ve genç­le­rin ki­şi­lik­le­rin­de ile­ri­de bü­yük za­rar­lar ve­re­bi­le­ce­ği­nin al­tı­nı çi­zen Dr. Ata­soy, “Bu yaş gru­bu şid­det­ten iki şe­kil­de et­ki­le­ni­yor.

İl­ki; şid­det gö­rün­tü­le­ri iz­len­di­ğin­de mağ­du­run çek­ti­ği acı­yı yo­ğun bir şe­kil­de his­se­der­ler, bu da ki­şi­ye mağ­du­run­ki ka­dar ol­ma­sa bi­le acı ve ıstı­rap ve­rir.

İkin­ci­si ise; şid­de­ti ser­gi­le­yen ki­şi­nin ya­rat­tı­ğı duy­gu­yu be­nim­se­mek ve bun­dan ke­yif al­mak­tı­r” diye konuştu.

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

İlginizi Çekebilir

Çocuk Psikolojisinde Resmin Yeri ve Gelişimi

Her çocuk mutlaka resim yapar yada en azından birşeyler karalar peki siz çocuklarınızın bu karalamaları …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir