Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Televizyon İzlemek Beyni Öldürüyor

ABD Califaronia’da yapılan bir araştırma her gün 4 saat ve daha fazla televizyon izlemeninAlzheimer riskini artırdığını ortaya çıkardı. San Fransisco’da bulunan Kuzey California Araştırma ve Eğitim Enstitüsü’nün yaptığı ve Alzheimer Derneği’nin Konferansı’nda açıklanan sonuçlara göre hareketsiz yaşam bilişsel becerileri kötü etkiliyor ve gününü 4 saatten fazla televizyon izleyerek geçiren insanlarda bunama riskini artırıyor. Araştırma için bir grup insan genç yetişkinlik çağlarından itibaren 25 yıl boyunca izlendi. California Üniversitesi’nde psikiyatri, nöroloji ve epidemoloji profesörü olan Kristine Yaffe, araştırmanın özellikle gençler ve çocuklar için çok önem taşıdığını belirtiyor ve dikkate almaları gerektiğini söylüyor. Daha hareketli bir yaşam Yaffe’ye göre sadece televizyon ve egzersiz yapmayan insanlar …

Devamı

Televizyon İzleyen Çocuğu Takip Edin

Çocukların ek­ran­lar­da gör­dü­ğü sah­ne­ler­den et­ki­len­dik­le­ri­ni be­lir­ten Dr. Za­fer Ata­soy, “An­cak ço­cuk­lar ve ergen­ler ek­ran­da gör­dük­le­rin­den da­ha be­lir­gin şe­kil­de etkile­ni­yo­r” de­di. Araş­tır­ma­lar ki­şi­le­rin, özel­lik­le ço­cuk­la­rın gör­dük­le­ri olay­la­rı ya­şam­la­rın­dan par­ça­lar­la bir­leş­tir­dik­le­ri­ni bu­nun da TV’­de iz­le­dik­le­ri gö­rün­tü­le­re ken­di­le­ri­ni kap­tır­ma­la­rı­na ne­den ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor. Bu du­rum her yaş­tan ki­şi için ge­çer­liy­ken er­gen­ler ve ço­cuk­lar çok da­ha faz­la et­ki­le­ni­yor. Ata­soy, “Şid­det gö­rün­tü­le­ri­ne hiç­bir za­man tep­ki­siz ka­lın­mı­yor. Ki­şi­le­rin ek­ran­da iz­le­dik­le­ri öğe­ler­den et­ki­le­nip bun­la­rın far­kın­da ol­ma­dan duy­gu­la­rı­na yön ver­di­ği, araş­tır­ma­lar so­nu­cu açık bir şe­kil­de gö­rü­lü­yo­r” dedi. Şiddet zarar verebilir Şid­det gö­rün­tü­le­ri­nin ço­cuk ve genç­le­rin ki­şi­lik­le­rin­de ile­ri­de bü­yük za­rar­lar ve­re­bi­le­ce­ği­nin al­tı­nı çi­zen Dr. Ata­soy, “Bu yaş gru­bu şid­det­ten iki …

Devamı

Televizyon Çocukların Beynini Zedeliyor

Televizyonun iki yaş altı çocuklarda zeka geriliğine yol açtığı ortaya çıktı.Avustralya hükümeti,televizyon izlemenin çocuk beyninin gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerini anlatan bir rehber hazırladı. Avustralya hükümeti tarafından hazırlanan rehbere göre iki yaş altı çocukların televizyon izlemesi,konuşma becerisini zedeliyor. Ekran karşısında asosyalleşen çocukların iletişim kurma yeteneği zarar görüyor. İletişim kuramıyorlar Araştırmaya göre televizyon çocukların sinir sistemini bozuyor ve bir konuya odaklanma sürelerini kısaltıyor. Televizyon çocukların zihinsel gelişimi için önem taşıyan yüz yüze iletişime de izin vermiyor. Televizyonun çocukların beyin nöronlarını öldürdüğünü duyuran Avustralya hükümeti, ?İki yaş altındaki çocuklara televizyon izletmeyin? uyarısı yaptı.

Devamı

Diziler Aile İçi Şiddeti ve Boşanmaları Arttırıyor

Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Orkun Ünler, aile hayatının özendirilmesi ve aile içi sorunların giderilmesine yönelik çalışma kapsamında, aile içi şiddet ve boşanmaların nedenlerini araştırdıklarını söyledi. Araştırmayı kentteki 31 ilçede aile mahkemeleri, kaymakamlık, belediye, kolluk kuvvetleri ve muhtarlardan alınan verilere göre gerçekleştirdiklerini belirten Orkun Ünler, aile içi şiddet ve boşanmaları tetikleyici nedenler arasında alkol ve uyuşturucu kullanımının yanı sıra televizyon dizilerinin de yer aldığını saptadıklarını söyledi. Çarpık İlişkiler Araştırmada, bazı dizilerin insanlarda özentiye yol açtığını gördüklerini anlatan Orkun Ünler, sözlerini şöyle sürdürdü: “‘Hatta bir takım dizilerin halkımıza olumsuz yansımalarını da komisyonumuz ilçelerde yaptığı çalışmalarda gördü. İnsanlarımızda özentiye yol açan, tarihi …

Devamı

Çocuk ve Ergenlik Döneminde Televizyon

Bir iletişim aracı olarak televizyonun çocuk ve ergenler üzerindeki etkileri, yıllardır psikologların ve diğer disiplinlerdeki pek çok bilim adamının, ayrıca yazar ve aydınların dikkatini çeken bir konu olmuştur. Bugün psikoloji biliminde gelinen en son noktada, tek ve kesin bir nedensel ilişkiden söz etmek mümkün olmamaktadır. Kitle iletişim araçları ile çocuk ve ergenin gelişim ve davranışları arasındaki ilişki, birçok başka değişkenin etkisiyle değişebilmektedir.Burada televizyonun çocuk ve ergenler üzerindeki etkileri çeşitli değişkenlerle birlikte incelenecektir. Televizyon: Bilgi verme, ürün tanıtma, eğlendirme gibi işlevleri olan önemli bir kitle iletişim aracıdır. Günümüzde hemen her evde bulunması ve kolay ulaşılabilir bir araç olması nedeniyle, çocuklar tarafından en …

Devamı

Çocuğun Gelişiminde Televizyonun Etkisi

Televizyon çocukların ilk aylarından beri ilgisini çeken bir araçtır. Birkaç aylık bebekler bile bu renkli, hareketli, ve sesli görüntüyle yakından ilgilenip görme alanları içinde takip edebilirler.Televizyonda ses ve görüntü birlikte verildiği için çocuklar çok daha kolay etkilenirler.Özellikle daha rahat yemek yedirebilmek amacıyla televizyon karşısına oturmak için teşvik edilen çocuklarda okul yıllarında da sürdürecekleri şekilde televizyon izleme alışkanlığı gelişir. Uzmanlar televizyondaki saldırganlık içeren görüntülerin, izleyen insanlar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmektedirler.(Slaby ve diğerleri, 1995; Türkoğlu, 1993; Yörükoğlu, 1986) Kontrolsüz şekilde televizyon izleyen çocukların yorum yapma, muhakeme etme yetenekleri olumsuz etkilenmektedir. Çünkü televizyon izlemek tek yönlü pasif bir etkinliktir. Fazla televizyon izleyen çocuk …

Devamı