Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Televizyon İzleyen Çocuğu Takip Edin

Çocukların ek­ran­lar­da gör­dü­ğü sah­ne­ler­den et­ki­len­dik­le­ri­ni be­lir­ten Dr. Za­fer Ata­soy, “An­cak ço­cuk­lar ve ergen­ler ek­ran­da gör­dük­le­rin­den da­ha be­lir­gin şe­kil­de etkile­ni­yo­r” de­di. Araş­tır­ma­lar ki­şi­le­rin, özel­lik­le ço­cuk­la­rın gör­dük­le­ri olay­la­rı ya­şam­la­rın­dan par­ça­lar­la bir­leş­tir­dik­le­ri­ni bu­nun da TV’­de iz­le­dik­le­ri gö­rün­tü­le­re ken­di­le­ri­ni kap­tır­ma­la­rı­na ne­den ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor. Bu du­rum her yaş­tan ki­şi için ge­çer­liy­ken er­gen­ler ve ço­cuk­lar çok da­ha faz­la et­ki­le­ni­yor. Ata­soy, “Şid­det gö­rün­tü­le­ri­ne hiç­bir za­man tep­ki­siz ka­lın­mı­yor. Ki­şi­le­rin ek­ran­da iz­le­dik­le­ri öğe­ler­den et­ki­le­nip bun­la­rın far­kın­da ol­ma­dan duy­gu­la­rı­na yön ver­di­ği, araş­tır­ma­lar so­nu­cu açık bir şe­kil­de gö­rü­lü­yo­r” dedi. Şiddet zarar verebilir Şid­det gö­rün­tü­le­ri­nin ço­cuk ve genç­le­rin ki­şi­lik­le­rin­de ile­ri­de bü­yük za­rar­lar ve­re­bi­le­ce­ği­nin al­tı­nı çi­zen Dr. Ata­soy, “Bu yaş gru­bu şid­det­ten iki …

Devamı