Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Güdülenmeyi Etkileyen Kişisel Faktörler

Güdülenmenin mahiyetini açıklama konusunda psikologlar genellikle şu soruları cevaplamaya çalışırlar. İnsanı bir harekete başlatan nedir? İnsanın belli bir hedefe doğru ilerlemesini sağlayan nedir? İnsanın belli bir hedefe ulaşmak için ısrarla uğraşmasının nedeni nedir? Bilim  adamları bu sorulara getirdikleri farklı kavram ve kuramlar ışığında cevap aramışlardır(içgüdü dürtü,güdü,ihtiyaç, ödül beklentisi gibi) öğrenme kuramlarında olduğu gibi güdülenmenin ne olduğunu açıklamaya yönelik kuramlar çok sayıda ve çeşitlidir. Bu kuramlardan bazılarında doğuştan birlikte getirdiğimiz yönelimlere, bazılarında tamamen dış etmenlere bazılarında ise insanların iç durumlarına ağırlık verilmektedir. Güdülenme biliş, davranışlar, çevre ve diğer kişisel etkenlerin etkileşimi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Burada sözü edilen kişisel etkenleri dört grupta …

Devamı

Güdülenme Konusunda Eğitimcilere Öneriler

İnsanın gereksinimleri, onun davranışlarına yön verir. Güdülenme organizmanın belli gereksinimlerini karşılamak amacıyla eyleme geçmesi olarak kavramlaştırıldığından,öğrencinin öğrenme hedefleri konusunda bilgilendirilmesinin ne denli önemli bir etken olduğu anlaşılır. Öğrenme sürecinde öğrenciler ve eğitimciler karşılıklı olarak birbirlerinden ne beklediklerini açık ve anlaşılır bir dille aktarmak için izlenecek yöntem ve teknikler ile uygulama ve değerlendirme gibi tüm program boyutlarının empatik  bir iletişim örüntüsü içinde gerçekleşmesine özen gösterilmelidir. İnsanlar neyi görmek isterlerse , onu görürler. Buna göre öğrenciler neyi öğrenmek isterlerse onu öğrenirler.Dolayısıyla seçici veya önyargısal yaklaşım insan davranışlarına yön veren karakteristik bir özelliktir. Öğrencilerin beklenti ve gereksinimlerini  duyumsama ve yansıtma yeterliliklerinin farklı olacağı, …

Devamı

Güdülenmeyle İlgili Yeni Yaklaşımlar Kuramların Değerlendirilmesi

Her kuramsal yaklaşım, içinde bulunduğu koşullar açısından değerlendirilmeli ve bu nedenle bazı sınırlılıklar taşıdığı kabul edilmelidir. Ayrıca herhangi bir kuramsal yaklaşımın insan davranışlarını bütün yönleriyle açıklamasını beklemek de gerçekçi bir tutum değildir. Öte yandan insanın sosyo- kültürel bağlamdan koparılarak her koşulda ve dönemde ortak özellikler taşıyan tek bir prototipe indirgenmesi de doğru değildir. Örneğin ileri endüstri toplumlarında yaşayan insanların davranışları , pagan gelenekleriyle yaşamakta olan ilkel kabile üyelerinin davranışlarından farklıdır. Bu bakış açısı insanın türe özgü gereksinimlerini yadsımakla birlikte, daha çok sosyo-kültürel bağlamın önemine işaret etmektedir. Buna  göre güdülenmede kilit kavram ?genel uyarılmışlık düzeyi?dir.? Genel uyarılmışlık düzeyi açlık, cinsellik gibi …

Devamı

Güdülenmeyle (Motivasyon) İlgili Kuramsal Yaklaşımlar

Davranışçı Yaklaşım Bu gruba giren kuramcılara göre, hayat varlık sürdürme savaşından başka bir şey değildir.İnsanda,yaşamına yönelmiş tehditlere karşı tepkide bulunmaya yönelik içgüdüler vardır. Bu tehditler belli bazı ihtiyaçlar biçiminde ortaya çıkar. Bu ihtiyaçlar, tatmine kadar organizmayı hareketli tutar.Bu nedenle motifler biyolojik ihtiyaçların yaratılmasıyla uyarılır. Daha önceki konularda da belirtildiği gibi organizma pekiştirilen davranışı tekrar elde etme eğilimindedir.Sınıfta sorulan sorulara doğru cevap veren öğrenciler pekiştirildiğinde daha sonraki sorulara cevap vermeye güdülenir. Öğrencinin yaşına göre uygun pekiştireçler verilirse öğrenciler öğrenmeye karşı istek duyarlar. Böyle bir yaklaşım kolaylıkla anlaşılacağı gibi dışsal güdülenmeye dayalıdır. Öğrenci ödüle ulaşmak için kendi amaçlarını bir kenara bir kenara …

Devamı

Güdülenme ve Öğrenme Güdüsü

Bir organizma olarak her gün çeşitli davranışlarda bulunuruz. Hiçbir davranışın gelişigüzel  ve kendiliğinden olduğu söylenemez. Organizmayı davranıma sevk eden bir sebep ya da sebepler vardır. Organizmayı çeşitli davranışlara motifler sevk eder. Motifler insanın içinden gelirler. Davranışlarımız her zaman motiflerin etkisiyle meydana gelir. Güdü ,davranışa enerji ve yön veren güçtür; bu güç organizmayı etkileyerek bir amaç için harekete geçmeye sevk eder. Güdü, istekleri, arzuları, ihtiyaçları, dürtüleri ve ilgileri kapsayan genel bir kavramdır. Açlık susuzluk, cinsellik gibi fizyolojik kökenli güdülere dürtü denilmektedir. Bilme ve başarma isteği gibi insani dürtülere ise ihtiyaç denir. Güdüler genel olarak, içsel veya dışsal olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. Dışsal güdü, …

Devamı