Anasayfa » Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Fonksiyonel Aile Danışmanlığı Kuramı

Fonksiyonel aile danışması Cole Barton, James Alexander ve Bruce Parson tarafından 1980’li yıllarda geliştirilmiştir. Bu danışmanlar ailelerle birlikte çalışırken davranışçı aile danışmasının ilkelerinden faydalanmışlardır.Aile danışması alanında, fonksiyonel aile danışması geniş bir kabul görmüş ve etkili olarak değerlendirilmiştir. Fonksiyonel aile danışması gelişiminden dolayı,davranışçı kuram ile sistem teoirisinin birleşmesi gibi algılanır. Ancak fonksiyonel aile danışması yalnızca sistem kavramları ve davranışçı ilkelerden oluşmuş değildir. Bu yaklaşımın yeni bir klinik model olduğu kabul edilir. Sistem teorisi ile davranışçı kuramdan ortaya çıkmıştır ama onların ikisinden de farklıdır. Barton ve Alexander (1981)’e göre, fonksiyonel aile danışması geleneksel yaklaşımlara göre davranışları farklı açıklar. Geleneksel yaklaşımlar bir bireyin davranışlarını anlamlı bulurken; fonksiyonel aile danışması bulmaz. Onlara göre davranışlar bir bütün olarak değerlendirilir. …

Devamı

Stratejik Aile Danışmanlığında Jay Haley’in Kuramsal Görüşleri

Jay Haley’ stratejik aile danışmasında önemli liderlerden biridir.Jay Haley, stratejik aile danışmasında oldukça önemli bir rol oynamıştır. Aile danışması alanında, Jay Haley çok farklı ve çekişmeli üye olarak anılır. Toplum içinde ve mesleki toplantılarda aile danışmasının çok güçlü bir savunucusu olmuştur. Aile danışmasında onun gelişimi de tektir. Bu alanda etkili olan üç kişiden çok şey öğrenmiştir. Bunlar: Milton Erikson, George Bateson ve Salvador Minuchin. Haley, iletişim kuramcılarmdandır. Haley, bütün ilişkilerin güç savaşı yoluyla karakterize olduğuna ve güç savaşının bireyler tarafından kontrol edilmediğini, ancak bunu kontrol etmenin ilişkiyi de belirlediğine inanır. Haley’e göre, bir aileyi kişiler arası ilişkiler açısından yeterli bir şekilde betimleyebilmek için en azından üç ayrı düzeyde kavram ve terimlere ihtiyaç duyulmaktadır. …

Devamı

Stratejik Aile Danışması Kuramı

Stratejik aile danışması kendi içinde birkaç bölüme ayrılmıştır.Stratejik kuramcılar bu ayrılığı şöyle belirtmektedirler (Gladding, 1998): Zihin Araştırmaları Enstitüsü (The Mental Research Institute / MRI) Aile veya Haley – Madanes Enstitüsü Milton Sistem Grubu (The Milton System Group) Stratejik aile danışmasının gelişiminde iki kişinin katkısı büyüktür: Gregory Bateson ve Milton Erikson.Erikson semptomları yok etmek için hipnotik teknikler (hypnoctic techniques) kullanmıştır.Hastalarla birleşerek ve onlara inanarak güvenlerini kazanır. Böylece eski davranış kalıplarını değiştirmeleri için dolaylı önerilerle hasta cesaretlendirilir. Erickson, etkili danışman’m stratejik olması gerektiğini savunur. Yani ona göre, danışman her bir danışana spesifik teknik planlayabilen, problemini çözebilmesi için yönlendirici biri olmalıdır. Eğer hasta semptomlarını devam ettirmekte direnirse,semptomlarıyla direkt olarak yüzleştirilmez. Hastanın kendi gücü ile semptomlarından vazgeçmesi beklenir. …

Devamı

Yaşantısal, İnsancıl Aile Danışmanlığı Kuramı

Yaşantısal/insancıl aile danışmasının kuramsal kaynağı insancıl/varoluşçu danışma yaklaşımıdır. Carl Rogers, bireysel danışan-merkezli danışmayı aile danışmasına uyarlamıştır. Danışan merkezli yaklaşım etkili, samimi ilişkilerin gelişmesine önem verdiği için aile danışması alanına uygundur. Rogers, danışman’m uygun ortam yaratırsa, aile üyelerinin birbirlerine daha fazla güveneceğine inanır. Rogers uygun ortamın temel koşullarını şöyle sıralamıştır: Samimiyet, saydamlık, kabul etme, olumlu saygı, ilgilenme, empati, katılımlı dinleme. Danışan merkezli aile danışmasına göre, insanlar başkaları hakkındaki duygu ve düşüncelerini iletemedikleri için duygusal problemler geliştirirler. Çünkü bu kişiler genellikle cezalandırılmaktan korkarlar. Bu korku, çocuklukta tehdit edilince kazanılır. Tehdit edilen çocuklar insanlar ve dünyadan uzak dururlar. Burada danışman’ın rolü uygun koşulları yaratmaktır. Rogers’a göre, danışman model olarak aile üyelerini eğitir. Böylece aile üyeleri potansiyellerini geliştirirler (Fendi ve Weinhold, 1989). Geştalt …

Devamı

Yapısal Aile Danışmanlığı Kuramı

Aile danışmanlığı alanında 1970’lerde Salvador Minuchin tarafından geliştirilen yapısal aile danışmanlığı oldukça popüler olmuştur.Yapısal aile danışmanlığı bir sistemin parçalarının nasıl etkileşime girdiği,dengesini nasıl sağladığı,dönüş mekanizmasını nasıl işlediği,nasıl fonsiyonelsiz iletişim kalıplarını geliştirdiği üzerinde durmaktadır.Özellikle transaksiyonel kalıplara çok fazla önem verilir.Çünkü bu kalıplar ailenin yapısı, sınırlarının geçirgenliği, gruplaşma ve koalisyonların varlığı hakkında bilgi verir. Aile Patolojisi Fonksiyonelsiz bir aile üyelerinin gelişimi için yapılması gereken fonksiyonları yerine getiremez. Beş fonksiyonelsiz aile yapısı belirlenmiştir. 1. İç içe aileler 2. kopuk aileler 3. Evine bağlı olmayan kocanın olduğu yerde aileler 4. Olgunlaşmamış ebeveynli aileler 5. İlgisiz ebeveynli aileler Minuchin bu beş tip aileyi patyolojik olarak adlandırır.Bu aileler stresli bir durumla karşılaşırlarsa sınırlarını ve transaksiyonel kalıplarını …

Devamı