Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Ceza Muhakemesi Kanununda Çocuklarla İlgili Hükümler

5271 kanun numaralı Türk Ceza Muhakemesi Kanunu 4 Aralık 2004 tarihinde kabul edilmiş ve 17 Aralık 2004’te yürürlüğe girmiştir. Bu kanunda çocukla ilgili maddeleri derleyen derneğimiz kamuoyu ile paylaşmayı da gerekli görmüştür. Madde 50: (1) Aşağıdaki kimseler yeminsiz dinlenir: a) Dinlenme sırasında on beş yaşını doldurmamış olanlar. Madde 52: (3) Tanıkların dinlenmesi sırasındaki görüntü veya sesler kayda alınabilir. Ancak; a) Mağdur çocukların, b) Duruşmaya getirilmesi mümkün olmayan ve tanıklığı maddî gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunlu olan kişilerin, Tanıklığında bu kayıt zorunludur. Madde 76: (Değişik madde: 25/05/2005-5353 S.K./3.mad) (1) Bir suça ilişkin delil elde etmek amacıyla, mağdurun vücudu üzerinde dış veya …

Devamı

Çocuk Koruma Kanunu

2005 yılında “korunma ihtiyacı olan” ve “suça sürüklenen” çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına yönelik tedbirler ile “çocuk mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkilerine” ilişkin hükümleri düzenlemek için, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanun aşağıdaki maddelerden oluşmaktadır. BİRİNCİ KISIM: AMAÇ, KAPSAM, TEMEL İLKELER, KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER Madde 1: (1) Bu Kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. Madde 2: (1) Bu Kanun, korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında alınacak tedbirler ile suça sürüklenen çocuklar hakkında uygulanacak güvenlik tedbirlerinin usûl ve esaslarına, çocuk mahkemelerinin …

Devamı