Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Çocuk Cinsel İstismarcı Profilinde Etkin Risk Faktörleri II

Etyolojik Teoriler; Çocukluk çağındaki sapkın cinsel davranışlara yönelik etyolojik teoriler temelde yetişkin modeller göz önüne alınarak geliştirilmiştir. Literatürde bu problemin sosyal, biyolojik ve psikolojik gibi çoklu faktörlerden etkilendiği konusunda görüş birliği mevcuttur. Yapılan çalışmalarda, cinsel istismarcı çocuk ile bireysel ailevi özellikler ve sosyoekonomik faktörler arasındaki ilişki ele alınmıştır. Kobayashi ve arkadaşları tarafından çalışılan ?Yapısal Eşitlik? modeli, ailesel risk faktörlerinin baskın olduğu,ebeveyn sapkınlığı, fiziksel ve cinsel istismar ve ebeveyne bağlılık gibi faktörlere işaret etmektedir.Ayrıca, cinsel dürtüselliğe ve hipermasküliniteye yol açan yaşam tecrübeleri sonucunda gelişen misojinistik fantezilerin de üzerinde durulmaktadır. Ailesel Özellikler; Literatürde çocukları cinsel saldırgan davranış paterni gösteren aileler disfonksiyonel, rijid veya kaotik …

Devamı

Çocuk Cinsel İstismarcı Profilinde Etkin Risk Faktörleri

Genel Özellikler; Cinsel istismarcıların/suçluların sadece yetişkin bireylerden oluşmadığı aksine çocuk yaştaki cinsel istismarcı sayısının azımsanmayacak düzeyde olduğu ve çocukların birçok cinsel istismar olayından sorumlu oldukları belirtilmektedir. Cinsel istismar yapan çocuklar, yetişkinlere benzer olarak herhangi bir yaş, gelişim ve psikolojik olgunlaşma düzeyinde olabileceği gibi; ek olarak, herhangi bir ırk, din sosyoekonomik veya kültürel gruba mensup olabilmektedir. National Adolescent Perpetration Network?un raporuna göre çocuk cinsel istismarcı yaşının ortalama 14 olduğu, bu değerin erkekler için 15 yaşa yakınken, kızlar için 13 yaşın hemen üzeri olduğu belirtilmektedir. Literatürde, ÇCİ bireylerde dürtü kontrol zorluğu, öğrenme güçlüğü, mental hastalıklar ve bazı olgularda sapkın cinsel uyarılma paterni …

Devamı

Cinsel İstismarcıların Kişilik Özellikleri

Cinsel istismarcılar/suçlular, heterojen özellik gösteren bireylerden oluşmaktadır. İstismarcılar sosyal grup ekonomik düzey ve ırka mensup erkek ve kadınlardan oluşur. Bunlar homoseksüel, heteroseksüel biseksüel evli veya bekâr bireyler olabilmektedir.Cinsel istismar yapmak için çok çeşitli nedenler öne sürülmekle birlikte, cinsel istismarcıların Zayıf sosyal ilişki kurma becerisi, Düşük özgüven, Yetersizlik, değersizlik, yalnızlık, aşağılanma hisleri, Kendilerini fiziksel olarak itici görmek gibi genel özellikleri olduğu belirtilmektedir. Zayıf sosyal becerileri nedeniyle çocuk cinsel istismarcıları, genellikle psikolojik olarak daha az tehlike arz eden manipüle edilmesi kolay pasif ve bağımlı çocukları tercih etmektedir. Yapılan çalışmalarda,cinsel istismarcı olarak sıklıkla erkek cinsiyet üzerinde durulmuş olup kadın istismarcılara yönelik kısıtlı bilgi bulunmaktadır. …

Devamı