Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Kişilik Huy Mizaç Karakter ve Benlik Kavramları II

İnsanları diğerlerinden farklı kılan en önemli faktör kişiliktir. İnsan, anlaşılması kolay bir varlık değildir.Demek ki insan, ?bireysel? ve kendine has özellikleri olan bir canlıdır. İnsana bu bireyselliğini kazandıran özellikler ?kişilik? dediğimiz, onun kendisi ve çevresiyle, başkalarına benzemeyen kendine özgü bir biçimde geliştirdiği ilişkilerdir. Buradan hareketle kişilik; ?Bireyin belirgin, değişmeyen ve tutarlı olan özelliklerinin tümüdür? şeklinde tanımlanabilir. Bu tanımlamalardan hareketle kişiliği, mizaç (huy), yetenek ve karakterin bileşimi olarak ortaya koyabiliriz.Zaten etik değerler ile kişilik arasındaki ilişkiyi ortaya koyan faktörün bireyin karakterinin yapılanmasında ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bireyin duygusallık ve hareketlilik özelliklerini temsil eden mizaç, halk arasında huy olarak adlandırılan ve bir kısmı kalıtımla, bir …

Devamı

Kişilik Huy Mizaç Karakter ve Benlik Kavramları

Kişilik, insanın tüm özelliklerini içeren geniş kapsamlı bir kavramdır.Karakter, mizaç (huy), benlik ve kimlik gibi kavramlar da kişilikle ilgili olarak kullanılmaktadır. Karakter (seciye veya meşrep) kişiliğin ahlaki yönünü betimlemek için kullanılır. Huy veya mizaç kişiliğin duygusal yönünü açıklayan bir kavramdır. Benlik bireyin kendisi ile ilgili algılamalarından ve değerlendirmelerinden oluşur. Kimlik ise zaman zaman benlik ve kişilik yerine de kullanılmaktadır ve birinin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünü olarak ifade edilebilir. Kişilik sözcüğü günlük konuşmalarda sık sık geçmektedir. Birinden söz ederken çoğu zaman, ?Kişilik sahibi?, ?Güvenilir kişiliği var?, ?Kişiliği zayıf?, ?Kişiliği silik?, ?Kişiliksiz? gibi deyimler kullanılır ( Köknel, 1985; s.19). Bu …

Devamı

Toplumsal Faktörlerin Özgüven Oluşumuna Etkileri

Çevrenin  bireyin  davranışlarının şekillenmesinde  büyük  bir  etkisinin  odluğu bilinen  bir gerçektir.Sevginin,güvenin,kabulün ve layık olmanın her birimizin özünde olduğunu  düşünürsek,özgüven probleminin  zamanla ve çevrenin etkisiyle oluştuğunu söyleyebiliriz.Psikolojik  açıdan  sağlıksız,  hasta  insanlar,  sağlıksız  hasta  bir  kültürün ürünleridir.Sağlıklı  insanlar  ise  ancak  sağlıklı  bir  kültürde  yetişebilir.Bununla birlikte, hasta insanların, yaşadığı  kültürü  daha  da  bozduğu,  sağlıklı  insanların  ise daha sağlıklı bir kültür yarattığı da bir gerçektir. Bu yazımızda okul, arkadaş  ve  çevre ortamının bireyin  özgüveni üzerindeki  etkilerine yer vermeye çalışacağız. Okul  çağındaki  çocuklar  için  anne  babalarından  sonra  en  önemli  örnek  kişi öğretmenleridir.Çocukların  model  olarak  öğrenme  yöntemini  çok  kullandıklarını düşünürsek öğretmenlerin  özgüven  düzeyinin  yüksek  veya  zayıf  olması,  öğrencinin özgüven gelişimini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyecektir.Çocuğun  aile  ortamından  …

Devamı

Benlik,Benlik İmgesi ve İdeal Benlik

1. Benlik (Öz) Özgüvenin  tanımını  yapmadan  önce,  özgüven  ile  ilgili  olduğunu düşündüğümüz  bir  takım  kavramlara  öncelikle  yer  vermeyi  uygun  gördük. Özgüvenle  ilgili  olarak  karşımıza ilk  çıkan  kavram  öz  yani  benlik  kavramı  oluyor. Uzmanlar  benliği  bireyin  doğuştan  getirdiği  gizil  güçlerinin  çevresinin  de  etkisiyle edinik  bir  yapı  alması  olarak  tanımlıyorlar.  Benlik  konusunda  bireyin  kendini  görüş  ve  algılayış  biçimi  de  son  derece önemlidir.  Yani  bireyin  nasıl  olduğundan  çok,  kendisini  nasıl  gördüğü  önemlidir. William  James?e  göre  benliğin  dört  yönü  vardır  ve  insanlar  kendilerini  bunlardan biriyle veya birkaçıyla tanımlarlar. Maddesel Benlik (Material Self) Sosyal Benlik (Social Self) Ruhsal Benlik (Spritual Self) Saf Ego (Pure Self) Daha  öncede  söz  ettiğimiz  gibi  benlik  bireyin  …

Devamı