Anasayfa / Etiket Arşivi

Etiket Arşivi

Fonksiyonel Aile Danışmanlığı Kuramı

Fonksiyonel aile danışması Cole Barton, James Alexander ve Bruce Parson tarafından 1980’li yıllarda geliştirilmiştir. Bu danışmanlar ailelerle birlikte çalışırken davranışçı aile danışmasının ilkelerinden faydalanmışlardır.Aile danışması alanında, fonksiyonel aile danışması geniş bir kabul görmüş ve etkili olarak değerlendirilmiştir. Fonksiyonel aile danışması gelişiminden dolayı,davranışçı kuram ile sistem teoirisinin birleşmesi gibi algılanır. Ancak fonksiyonel aile danışması yalnızca sistem kavramları ve davranışçı ilkelerden oluşmuş değildir. Bu yaklaşımın yeni bir klinik model olduğu kabul edilir. Sistem teorisi ile davranışçı kuramdan ortaya çıkmıştır ama onların ikisinden de farklıdır. Barton ve Alexander (1981)’e göre, fonksiyonel aile danışması geleneksel yaklaşımlara göre davranışları farklı açıklar. Geleneksel yaklaşımlar bir bireyin davranışlarını anlamlı bulurken; fonksiyonel aile danışması bulmaz. Onlara göre davranışlar bir bütün olarak değerlendirilir. …

Devamı

Bilişsel-Davranışçı Aile Danışmanlığı Kuramı

Davranışçılık yardım mesleklerinde en eski yaklaşımlardan birisidir. Davranışçılık akımı, 1970’lerde bilişselcilerden etkilenmiş ve bu akım birleşerek bilişsel davranışçı danışma ortaya çıkmıştır.Bilişsel-davranışçı aile danışması oldukça yeni bir uygulama olmasına rağmen, görüşlerini bilişsel-davranışçı kuramdan alır. 1970’lerden sonra bilişsel-davranışçı yaklaşım çiftlere ve ailelere uygulanmak için yoğun çaba harcanmıştır. Davranışçı yaklaşımın uygulamaları uzunca bir süreden beri devam etmekle birlikte aile danışmanlığında son 20-25 yıldır kullanılmaya başlanmıştır.Bilişsel yaklaşıma bağlı danışmanlar danışanlarının düşünce kalıplarım, inançlarını ve tutumlarını değiştirmeye çalışırlar. Çünkü onlara göre davranışların değişimi için bunlar gereklidir. Davranışçı yaklaşıma bağlı danışmanlar ise spesifik davranışların değişimi için uğraşırlar. Objektif olarak ölçülebilen, gözle görülür olaylarla ilgilenirler. Davranışçı yaklaşım içgörü istemez veya düşünce ve tutumların değişimi ile ilgilenmez. Semptomlar güncel bir problem olarak algılanır. …

Devamı

Stratejik Aile Danışmanlığında Jay Haley’in Kuramsal Görüşleri

Jay Haley’ stratejik aile danışmasında önemli liderlerden biridir.Jay Haley, stratejik aile danışmasında oldukça önemli bir rol oynamıştır. Aile danışması alanında, Jay Haley çok farklı ve çekişmeli üye olarak anılır. Toplum içinde ve mesleki toplantılarda aile danışmasının çok güçlü bir savunucusu olmuştur. Aile danışmasında onun gelişimi de tektir. Bu alanda etkili olan üç kişiden çok şey öğrenmiştir. Bunlar: Milton Erikson, George Bateson ve Salvador Minuchin. Haley, iletişim kuramcılarmdandır. Haley, bütün ilişkilerin güç savaşı yoluyla karakterize olduğuna ve güç savaşının bireyler tarafından kontrol edilmediğini, ancak bunu kontrol etmenin ilişkiyi de belirlediğine inanır. Haley’e göre, bir aileyi kişiler arası ilişkiler açısından yeterli bir şekilde betimleyebilmek için en azından üç ayrı düzeyde kavram ve terimlere ihtiyaç duyulmaktadır. …

Devamı

Stratejik Aile Danışması Kuramı

Stratejik aile danışması kendi içinde birkaç bölüme ayrılmıştır.Stratejik kuramcılar bu ayrılığı şöyle belirtmektedirler (Gladding, 1998): Zihin Araştırmaları Enstitüsü (The Mental Research Institute / MRI) Aile veya Haley – Madanes Enstitüsü Milton Sistem Grubu (The Milton System Group) Stratejik aile danışmasının gelişiminde iki kişinin katkısı büyüktür: Gregory Bateson ve Milton Erikson.Erikson semptomları yok etmek için hipnotik teknikler (hypnoctic techniques) kullanmıştır.Hastalarla birleşerek ve onlara inanarak güvenlerini kazanır. Böylece eski davranış kalıplarını değiştirmeleri için dolaylı önerilerle hasta cesaretlendirilir. Erickson, etkili danışman’m stratejik olması gerektiğini savunur. Yani ona göre, danışman her bir danışana spesifik teknik planlayabilen, problemini çözebilmesi için yönlendirici biri olmalıdır. Eğer hasta semptomlarını devam ettirmekte direnirse,semptomlarıyla direkt olarak yüzleştirilmez. Hastanın kendi gücü ile semptomlarından vazgeçmesi beklenir. …

Devamı

Virgina Satir ve Carl Whitaker Aile Danışmanlığı Kuramları

Virginia Satir Bir sosyal hizmet uzmanı olan Virginia Satir, bu yaklaşımda en çok tanınan liderlerden birisi olmuştur.Ailenin heyecansal sisteminin,ailenin iletişiminde ifade edildiğine inanan Satir, duygularını ortaya çıkartmak için önemli teknikler geliştirmiştir. Ailenin duygusal sistemine önem veren Satir, aile iletişim kalıpları üzerinde durmuştur.Bütün insanların büyüme ve gelişme için çaba harcadığına inanır ve gelişimde ilk yıllara dikkati çekmiştir. Satir?a göre İnsanın büyümesinde özellikle 3 faktör önemlidir. 1. Değişmeyen genetik özellikler; bunların insanı duygusal ve fiziksel özelliklerini belirler. 2. Gelişim süreci içinde öğrenme ile kazanılan özellikler. 3. Sabit akıl beden etkileşimidir. Olumlu bir benlik saygısı için şu koşulların bireyin ilk yaşamında bulunması gerekir: 1. Fiziksel ihtiyaçların kazanılması 2. Başkaları ile …

Devamı

Aile, Evlilik Danışmanlığı Kuramları

Aile danışmanlığına ihtiyaç duyulduğunda Aile danışmanları; psikolojik danışma kuramlarını, sistem teorilerini ve klinik müdahale tekniklerini birleştirerek danışma merkezlerinde bireylere, çiftlere ve ailelere yardımcı olmaktadırlar. Aile danışmanlıgı kuramları, psikolojik danışma kuramlarına benzerlik gösterir ve onların tekniklerinden faydalanır. Ancak, bu tamamen aile danışması kuramlarının psikolojik danışma kuramlarının aynısı olduğu anlamına gelmemektedir. Aile danışması ile diğer yaklaşımların birbirinden bağımsız ilkeleri, ilgi alanları ve güçleri vardır. Danışma kuramları bireyi merkez alır ve değişim için bilinçaltına ve transferansa odaklanır (Holmes, 1993). Aile danışmanı, aile sistemine yer vermektedir.Psikolojik danışma kuramları tek bir bireye,hastalıklı birime veya gruba odaklanırken; yalnızca aile danışması aile sistemini bir “danışan” olarak görür. Danışma sürecine, birey değil aile katılır. Aile danışması, aile üyelerinin birbirleriyle nasıl etkileşim …

Devamı