Anasayfa » Egitim » Sınıfta Eğitim?Öğretim Programından Kaynaklanan Disiplin Nedenleri

Sınıfta Eğitim?Öğretim Programından Kaynaklanan Disiplin Nedenleri

Okulda, öğrencilere istendik eğitsel davranışları kazandırmaya yönelikler tüm etkinlikler  eğitim  programları  dikkate  alınarak  düzenlenir.  Amaç,  içerik,  eğitim durumları  ve  değerlendirme  öğeleri  arasında  iyi  bir  eşgüdüm  sağlanmayan, öğrencilerin  ilgi  ve  gereksinimlerine  yanıt  vermeyen,  işlevsel  olmayan,  esneklik özelliği  taşımayan,  uygulayıcılara  yol  göstermeyen,  uygulanması  güç  ve bilimsellikten  uzak  eğitim  programlarıyla  öğrencilere  istenilen  davranışlar kazandırılamaz.  Ortalama  öğrenme  kapasitesindeki  öğrencilere  gere  hazırlanan programlar, uçlarda yer alanları dikkate almadığı için, bu öğrenciler hüsrana uğrarlar.Programın ders dışına ittiği bu öğrencilerden bir kısmı tembelliğe alışır.

Özel  ilgilenilmesi  gereken  öğrenciler  boşta  kaldıkları  zaman  istenmeyen davranışlara  başvururlar.  Dikkati,  belleği  zorlayan,  belirli  kalıpları  ezberlemeye sürükleyen  programlarda  öğrencilerde  başarısızlığa  yol  açar.  Bu  tür  programlar öğrencileri  araştırma,  bilimsel  düşünme,  yordama,  karşılaştırma  ve  sentez  yapma yeteneğinden  yoksun  bırakır.  Program  öğrenciye  sürekli  bilgi  yüklemeyi  değil,  ona bilgilenmenin  yerini,  yöntemini,  sırasını,  zamanını  öğretmelidir  (Küçükahmet, 2001:76).

Derste  hep  aynı  yöntemlerin  kullanılması  tekdüzelik  yoluyla  sıkıntı  yaratır,öğrenciyi iş dışı davranışlara zorlar. Öğretme çabasına daha çok yer veren yöntemler,sürekli  izleyici  olma  yoluyla,  öğrencilerin  sıkılmasına,  istenmeyen  davranışlara yönelmesine  neden  olur.  Anlatım  yöntemini  kullanan  öğretmen,  sınıfın  sessizce kendisini  dinlediğini  sanırken,  öğrencilerin  bir  kısmı  başka şeyler  düşünmeye,konuşmaya  veya  hayal  etmeye  yönelebilir.  Çünkü,  insanların  dinlemedeki dikkat sınırı düşüktür (Özyürek, 1983:57).

En  kolay  ve  en  doğal  davranış  yönetim  stratejilerinden  biri,  iyi  öğretim uygulamalarıdır.  Etkili  öğretimle  ilgili  literatür,  canlı  eğitimsel  süreç  kullanmak,öğrencilerin  çalışmalarını  sık  sık  gözden  geçirmek,  sistematik  ve  yapıcı-düzeltici geribildirim  sağlamak,  öğrenci  hatalarını  en  aza  indirgemek,  yeni  davranışları örneklendirmek,  dersler  ve  kavramlar  arasında  geçiş  sağlamak  ve  öğrenci performansını  gözlemek  gibi  davranışlar  öğrenci  başarısını  artırır  ve  öğrenmeye karşı olumlu tutumlar geliştirmelerini sağlar (Kerr ve Nelson, 1998:158).

Programda  ifade  edilen  amaçların  gerçekleşmesi  kullanılan  öğretim yöntemlerine bağlıdır. Ders uygun yöntemle işlenirse amacına ulaşır. Yöntem, dersin amacını  en  iyi  yolla  yerine  getirmek  için  düzenlenmiş  hareket  tarzıdır.  Bir  ilişkiler ağı  olan  dersin  etkili  olması  için  derse  etki  eden  içerik,  öğrenci,  öğretmen,  ders araçları,  zaman  ve  dershane  özelliklerinin  dikkate  alınması  gerekir.  Her  zaman,  her yerde geçerli, objektif ve öğrenilebilir, her öğretmen tarafından kullanılabilir, bütün öğretim  materyallerine  uygun  düşen  bir  yöntem  yoktur.  Öğretmenlerin,  hangi düzeyde,  hangi  özelliklere  sahip  öğrencilere,  hangi  davranışları  kazandırmak  için, hangi araç-gereç ve yöntemlerin, hangi koşullarda, hangi ilkelere dayalı olarak, nasıl kullanılacağını  önceden  düşünerek,  hazırlık  yapmaları  gerekir  (Küçükahmet, 2001:77).

Her yöntem farklı ders amaçları için aynı ölçüde uygun olamaz. Bir ders için ideal  olan  bir  yöntem  başka  bir  ders  için  uygun  olmayabilir.  Hatta  aynı  ders  saati içinde farklı yöntem kullanma gereği doğar. Her zaman aynı  yöntemin kullanılması öğrencilerde tekdüzeliğe neden olur. Öğrenciyi izleyici konumunda tutan yöntemler sıkılmaya,  dalgınlığa,  hayal  kurmaya,  esnemeye,  uyuklamaya  dolayısıyla  dersten uzaklaşmaya yöneltir (Küçükahmet, 2001:77).

Boş  zaman,  düzenlenmemiş  zaman  olarak  istenmeyen  davranışlara  neden olur.  Sınıf  süreçlerinde  herkesin  hangi  zamanlarda  neleri  nasıl  yapacağı  veya yapmayacağı kurala bağlanıp belirlenirse sınıfta disiplin sağlanır (Başar,2001:111). Eğitim  öğretim  faaliyetlerinin  amacına  ulaşmasında  önemli  etkenlerden  biri öğretim  araçlarıdır.  Öğretim  araçları  öğrenciyi  motive  ederek,  konuya  karşı  uyanan merak  ve  ilgisini  sürekli  tutmakta  kişisel  beklenti  ve  amaçlarına  uygun  öğretimi gerçekleştirmekte, basan beklentilerini  gerçekleştirmekte ve ödüller  yoluyla başarılı bir  deneyim  kazanmalarına  yardımcı  olmaktadır.  Öğretim  araçları  öğretimde kullanıldığı  zaman,  öğrenciler  ders  konusunda  daha  az  gerginlik  hissetmektedirler (Vural, 2000:95).

En iyi öğrenilen şeyler, kendi kendine yaşayarak öğrenilen şeylerdir. Bu yolla öğrenci  beş  duyu  organı  yoluyla  olay,  olgu  ve  eşyaların  bizzat  kendileri  ile etkileşimde  bulunur.  Bu,  öğrenciye  somut,  derin  izli,  uzun  süre  kalıcı  yaşantılar kazandırır.  Kendi  yetenekleri  ölçüsünde  bireysel  eğitim  görme  olanağı  sağlar,yaratıcılığı  geliştirir.  Öğretmen  sınıfta  öğrenciyi  eğitime  daha  fazla  katan,  öğrenci çabasına ağırlık veren yöntemlere ağırlık vermelidir. Öğrencileri devamlı etkin kılan,sınıf  etkinliklerinin  aralıksız  sürmesini  sağlayan,  öğrencilerin  ilgi  ve gereksinimlerine yanıt veren, onları uyanık tutan yöntemler istenmeyen davranışlara meydan vermez (Sarıtaş, 2000:77).

Bu  bilgiler  ışığında  sınıfta  davranış  problemlerinin  önlenmesi  için öğretmenlerinin  eğitim  programını  öğrencilerin  seviyesine  göre  geliştirip,  eğitim araç gereçleri ve kaynaklarını zenginleştirmeleri gerektiği söylenebilir.

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

İlginizi Çekebilir

Çocuk Eğitiminde “Sınırları” Koyabilmek

Anabilim Eğitim Kurumları, PDR bültenlerinin yeni sayısında anne ve babalara kaynak teşkil edecek önemli bir …

Ne Düşündüğünü Merak Ediyorum