Anasayfa / Egitim / Sınıf Yönetimi ve Sınıfta Disiplin Sağlamak

Sınıf Yönetimi ve Sınıfta Disiplin Sağlamak

Günümüzde  öğretmenlerin  sınıfta  disiplini  sağlamakta  karşılaştıkları  zorlukların nedenlerini Bossing (1955) aşağıdaki gibi sıralamıştır:

1.Fizyolojik Nedenler: Sağlık nedenleri olarak açıklanabilir.

2.Bireysel Nedenler:   Egoizm,   akıl yürütme kabiliyetinin zayıflığı,   zeka bakımından gerilik, sosyal eğitim eksikliği vb. durumlardır.

3.Sosyal      Nedenler:      Kitleden      biri      sayılmak      arzusu,      otoriteye   içerlemek, heyecan yaşama arzusu vb. durumlardır.

4.Sınıf  İçi Nedenler:  Sınıfın  sevimsizliği,  sağlığa uygun  olmayan  sınıf koşulları, sınıftaki öğretim yöntemi.

Sınıflarda  bu  nedenlerden  kaynaklanan  pek  çok  disiplin  problemleri görülebilir.  Öğretmen  ve  yöneticiler  okul  ve  sınıflarda  çeşitli  kontrol  yöntemleri kullanarak bu problemleri ortadan kaldırmaya çalışırlar.

Öğretmenin  disiplin  sağlama  yaklaşımları,  geleceğin  toplumunu oluşturacak  bireylerin  davranışlarının  gelişmesinde  büyük  etkiye  sahiptir. Bireyin  davranışlarının  geliştiği  önemli  ortamlardan  biri  sınıftır.  Sınıf disiplinine ilişkin olarak öğretmenler  yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalıdır. Çünkü,  sınıfta  disiplin  ortamı  oluşturulurken  kullanılan  yöntemler  bireyin davranış  gelişimini  etkiler.  Bireyin  kendine  olan  güvenini  kazanması, başkalarına  saygılı  olması,  sorumluluklarını  yerine  getirmesi  gibi davranışlar  kazandırılması  bir  yönüyle  sınıf  disiplinine  bağlıdır.  Ancak öğretmenlerin  disiplin  sağlamada  güçlüklerle  karşılaştıkları,  disiplin  sağlamaya yönelik  uygulamalarda  yetersiz  kaldıkları  ve  disiplin  sorunlarıyla karşılaştıklarında  ne  yapacaklarını  bilmemeleri  gibi  hususlarda  bazı  görüşler ileri sürülmektedir.

Sınıf Yönetimi

Eğitim,  toplumu  düzenleyen  ve  geleceğe  taşıyan  bir  kurum  olarak,  onu yaşatma  sorumluluğunu  yüklenecek  olan  insanı  yetiştirir.  Doğduğunda  topluma yararlı,  hiçbir  davranışı  olmayan  insan  yavrusuna  kültür  kazandırarak,  onu toplumsallaştırarak,  bireyselleştirerek  ve  üretkenleştirerek  toplumun  etkin  bir  üyesi olmasına  eğitim  kurumu  yardım  eder  (Başaran,  1993:150).  Bilgiyi  taşıyan  ama kullanamayan  değil,  nasıl  öğreneceğini  bilen,  gerçek  bilgilere  ulaşabilen,  sahip olduğu bilgi temeline göre hareket eden, yeni bilgiler üreten ve sorun çözen bireylere gereksinim vardır (Başar, 2001:2).

Eğitim  kurumu,  toplumun  uyulmayıcı  kurumlarından  biri  olarak  toplumun bireyleri  arasında  oluşan  eğitsel  ilişkileri  düzenler.  Bir  toplumda  bireyler  arasında oluşan  eğitsel  ilişkileri  düzenler.  Bir  toplumda  her  bireyin,  yaşamını  sürdürmek, toplumsal  üyelik,  görev  ve  rollerini  yerine  getirmek,  toplumda  kendisine  yaraşır  bir konum kazanmak için gerekli olan davranış kalıplarını öğrenmesi gerekir. Bu davranış kalıplarının günümüz dünyasında tümüyle evde ve aile ortamında öğrenilmesi  güçtür.  Bu  işlevi  bugün,  eğitim  ve  öğretimin  gerçekleştirildiği  okullar yerine getirmektedir (Başaran, 1993:11).

Yönetim,  bir  amacı  gerçekleştirmek  için  madde  ve  insan  kaynaklarını eşgüdümleyerek  eyleme  geçme  sürecidir.  Sınıf  yönetimi  ise,  sınıfın  amacını gerçekleştirmek  için  sınıfta  bulunan  öğretim  kaynaklan  ile  öğrencileri eşgüdümleyerek  eyleme  geçme  sürecidir  (Celep,  2002).

Öğretmenin  öğrencileri motive etmesi, konularla günlük yaşantı arasında bağ kurması, konunun özelliklerine

göre sınıf ortamına ders araç-gereçleri getirmesi ve dersi bunlarla işlemesi öğretimin etkililiği açısından büyük önem taşımaktadır.

Sınıf  yönetimi,  eğitim  yönetiminin  sıra  dizininin  ilk  ve  temel  basamağıdır. Eğitimin hedefi olan öğrenci davranışının oluşması burada başlar. Eğitim için gerekli temel  kaynaklar,  sınıfın  içindedir.  Eğitim  yönetiminin  kalitesi,  büyük  ölçüde,  sınıf yönetiminin  kalitesine  bağlıdır.

Sınıf  yönetimi,  öğrenme  için  uygun  ortamın sağlanması  ve  sürdürülmeli,  öğretmen  ve  öğrencilerin  çalışma  engellerinin  ortadan kaldırılması,  öğretim  zamanının  uygun  kullanılması,  öğrencilerin  etkinliklere katılımının  sağlanması,  sınıftaki  kaynakların,  insanların  ve  zamanın  yönetilmesidir

Etkin  eğitimin  en  temel  özelliği  de,  etkin  bir  sınıf  yönetimini içermesidir (Özsoy, 2003:99).  Araştırmalar, sınıf yönetimi kavramının farklı biçimlerde kullanıldığını ve bu konuda değişik tanımların olduğunu göstermektedir. Buna göre sınıf yönetimi;

Sınıf  yaşamının  bir  orkestra  gibi  yönetilmesi;  içinde,  öğretmenin gerçekleştirdiği bir çevrenin oluşturulması için gerekli olanak ve süreçlerin, öğrenme düzeninin, ortamın, kuralların sağlanması ve sürdürülmesidir (Başar, 2001:4).

Sınıf  yönetimi,  öğrenme  için  uygun  ortamın  sağlanması  ve sürdürülmesidir. Öğretmen ve öğrencilerin çalışma engellerinin ortadan kaldırılması, öğretim  zamanının  uygun  kullanılması,  öğrencilerin  etkinliklere  katılımının sağlanması,  sınıftaki  kaynakların,  öğrencilerin  ve  zamanın  yönetilmesidir  (Özsoy, 2003:99).

Dersin  amaçlarının  öğrenciye  kazandırılması  için,  ders  ve  derslikle  ilgili düzenlemelerin  gerçekleştirilmesi,  dersin  amaçları  doğrultusunda  iletişim  kurularak, öğrenci davranışlarının denetimi ve yönlendirilmesidir (Özyürek, 2001:3).

Öğretmen ve öğrencilerin çalışma engellerinin en aza indirilmesi, öğretim zamanının  uygun  kullanılması  ve  etkinliklere  öğrencilerin  katılımının  sağlanmasıdır (Başar, 2001:4).

Sınıf,  eğitim  sisteminin  en  küçük  ve  en  son  birimidir.  Ancak,  eğitim yönetiminin  ilk  ve  temel  basamağıdır.  Formal  eğitimin  vazgeçilmez  temel  öğeleri olarak  kabul  edilen  öğrenci,  öğretmen,  ders  planı,  eğitim  programı,  öğretim  süreci, öğretme-öğrenme yöntem ve teknikleri, eğitim teknolojisi ve zaman gibi bir çok öğe sınıfta  birlikte  yer  alır.  Öğretmen  bütün  bu  öğeler  arasında  anlamlı  ve  sürekli  bir eşgüdüm  sağlamak  durumundadır.  Bu  nedenle  öğretmen,  sınıf  yönetimi  konusunda yeterli olmak zorundadır. O  halde  yukarıdaki  tanımlardan  esinlenerek  sınıf  yönetimi  kavramını  açıklamak gerekirse;

sınıftaki ders araç-gereçlerinin ve diğer materyallerin öğrenme-öğretme  hizmetine  sunulmasının;  öğrencilerin  birbirleri  ile  ve  öğretmenleri  ile, öğretmenin  de  öğrencileri  ile  iyi  bir  iletişim  kurmasının;  sınıfta  geçirilen  zamanın amacına  uygun  kullanılmasının;  bunları  birbirleri  ile  eşgüdümlü  çalışmasının yönetimidir (Sarıtaş, 2000:47).

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

İlginizi Çekebilir

Lider Öğretmen Disiplin Sorunlarını Nasıl Çözer

Bugün bir çok kamu ve özel okulda disiplin sorunları yaşanmaktadır. Bu sorunların çözülmesinde çeşitli yaklaşımlar …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir