Anasayfa / Aile / Evlilik / Mutsuz Evliliklerin Nedenleri

Mutsuz Evliliklerin Nedenleri

Erkek annesi olmanın avantajlarını sonuna kadar kullanmaya çalışan ve biricik oğullarını aileye sonradan katılan bir kadınla paylaşma konusunda sıkıntı yaşayan annelerin sadece günümüzde olduğunu sanmayın.Bu mesele insanlık tarihi kadar eski.

?Ka­dim Yu­nan mi­to­lo­ji­sin­de, gü­zel­lik tan­rı­ça­sı Af­ro­dit, Oğ­lu Ero­s?­un gü­zel­li­ği dil­le­re des­tan Psi­ke­?ye âşık olma­sı­na kat­la­na­maz ve Psi­ke­?ye yap­ma­dı­ğı­nı bı­rak­maz.Tan­rı­ça Af­ro­dit ile ge­li­ni Psi­ke ara­sın­da yaşananların, ge­lin-kay­na­na ça­tış­ma­sı­nın in­san­lık ta­ri­hi ka­dar es­ki ol­du­ğu­nun ka­nı­tı­dır!? Geç­miş­ten bu­gü­ne ge­lin kay­na­na sa­vaş­la­rı­nın ilk uzan­tı­sı­nı Hi­sar Hos­pi­tal Psi­ki­yat­ri Uz­ma­nı Dr. Bi­lal Er­soy bu söz­ler­le di­le getir­di.

Ge­le­nek­ler ve Al­gı­la­rı­mız

Dr. Er­soy; ?Ru­hun gü­zel­li­ği­ni, sev­gi­si­ni, kor­ku­la­rı­nı, çe­liş­ki­le­ri­ni, ol­gun­laş­ma sü­re­cin­de­ki acı­sı­nı ve hu­zu­ra ulaş­ma­sı­nı sim­ge­le­yen bu mi­tos­ta­ki psyche (ruh) bir ke­le­bek ile sem­bo­li­ze edi­lir. Çün­kü ke­le­bek de tıp­kı ruhu­muz gi­bi zor­lu bir ol­gun­laş­ma sü­re­cin­den ge­çer. Psi­ko­lo­ji ke­li­me­si­nin kö­kü ?p­si­ke­? bu mi­to­lo­jik hi­kâ­yeden ge­li­r? de­di.

Ge­lin ile kay­na­na ara­sın­da ya­şa­nan­la­rın, kız ço­cu­ğu­nun an­ne­siy­le ya­şa­dı­ğı re­ka­be­tin bir tü­re­vi ol­du­ğu­na da dik­kat çe­ken Dr. Er­soy ba­kın­ bu ko­nu­da ne­ler söy­le­di: ?Ge­le­nek­le­ri­miz çift­le­ri, eş­le­ri­nin ebe­veyn­le­ri­ne ?anne­?, ?ba­ba­? de­me­ye zor­lar. Mut­suz ev­li­lik­ler ne­de­niy­le an­ne­ler er­kek ço­cuk­la­rı­nı sa­hip­le­nir­ler. Ay­rım­laş­ma ve bi­rey­leş­me sağ­lık­lı ge­liş­me­di­ği için ev­li­lik­ler­de bu ya­pı­şık­lı­ğın çö­zül­me­me­si kri­ze dö­nü­şür. Ana­do­lu?da evli­lik, ai­le­sin­den çı­kan iki in­sa­nın kur­du­ğu ye­ni bir ku­rum­dan çok, er­ke­ğin ye­tiş­ti­ği ai­le­ye ek­lem­len­me diye al­gı­la­nır. So­ya­dı ile il­gi­li ya­sal dü­zen­le­me, bir ya­nıy­la bu ge­le­nek ve al­gı­nın bir uzan­tı­sı­dır.Genç kız alınır,baş­ka ai­le­ye ge­lin  gi­de­r.?

Kadına ve erkeğe Biçilen roller

?A­ta­er­kil top­lum­lar­da genç ka­dın­dan gü­zel ve ev için­de be­ce­rik­li ol­ma­sı bek­le­nir. Er­kek­ten bek­le­nen ise eve ek­mek ge­tir­me­si ve be­lir­li bir sta­tü­de ol­ma­sı­dı­r? di­yen Dr. Er­soy, Eros ve Psi­keínin hi­kâ­ye­sin­de Af­ro­di­t?­in, ge­lin ada­yıy­la gü­zel­lik üze­rin­den bir re­ka­be­te gir­di­ği­ni ak­tar­dı. Er­soy söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: ?P­si­ke ile Erosíun ya­sak aş­kı or­ta­ya çı­kın­ca ve Psi­ke Erosía ta­lip olun­ca iş­ken­ce­si­ne baş­lar. Psi­ke, kül­tü­rü­müz­de, özel­lik­le taş­ra­da yay­gın ola­rak gör­dü­ğü­müz ev içi psi­ko­lo­jik bas­kı­ya ma­ruz ka­lır.  Ev için­de ve dı­şın­da zor­lu gö­rev­ler­le yıl­dır­ma­ya ça­lı­şır. Bi­ri­cik oğ­lu­nu kim­sey­le pay­laş­mak is­te­mez Af­ro­dit. As­lın­da ara­la­rın­da bir ik­ti­dar mü­ca­de­le­si baş­lar. Çün­kü ata­er­kil top­lum­lar­da er­ke­ğe sa­hip ol­mak, ik­ti­dar ve gü­ce sa­hip ol­mak de­mek­tir. Kay­na­na, bir yan­dan ik­ti­da­rı­nı ve gü­cü­nü ka­bul et­tir­me­ye ça­lı­şır­ken, bir yan­dan da ge­li­ni zor­lu bir sı­nav­dan ge­çi­rir.?

Anne ile eş arasında kalır

Ev­li­li­ğin, ka­dın­lar (ge­lin ve kay­na­na) ara­sın­da, kök­le­ri ço­cuk­luk­ta (3-6 yaş ara­sı dö­nem­de) atı­lan re­ka­bet duy­gu­la­rı­nı ha­re­ke­te ge­çir­di­ği­ne de vur­gu ya­pan Dr. Er­soy,  ?Bi­zim­ki gi­bi, ge­niş ai­le ol­ma­ya me­yil­li, çö­zül­me­miş re­ka­bet ça­tış­ma­la­rı olan top­lum­lar­da ev­li­lik, kay­na­na­nın ik­ti­da­rı­nı, ge­li­nin ol­gun­lu­ğu­nu ka­nıt­la­ma­ya ça­lış­tı­ğı bir ça­tış­ma­ya dö­ner. Ço­ğu za­man er­kek, an­ne­si ile eşi­nin ara­sın­da ka­lı­r? di­ye ko­nuş­tu.

Mutlu ebeveyn mutlu çocuklar

Çe­kir­dek ai­le­ye, ki­şi­le­rin özerk­li­ği ve fark­lı­lık­la­rı­na, ço­cuk­la­rı­mı­zın eriş­kin ol­duk­la­rın­da­ki se­çim­le­ri­ne say­gı duy­ma ka­pa­si­te­mi­zin top­lu­mun ve bi­re­yin ruh­sal ge­liş­miş­li­ği­nin önem­li bir gös­ter­ge­si ol­du­ğu­na da de­ği­nen Dr. Er­soy, ?Ge­lin kay­na­na iliş­ki­si, re­ka­bet, kıs­kanç­lık, ay­rım­laş­ma-bi­rey­leş­me gi­bi ruh­sal ol­gun­lu­ğun önem­li bi­le­şen­le­ri­nin yo­ğun­laş­tı­ğı bir ça­tış­ma ala­nı­dır. Do­la­yı­sıy­la mut­lu ve ol­gun ebe­veyn­ler, mut­lu ve özerk ço­cuk­lar ye­tiş­tir­me­den ge­lin kay­na­na ça­tış­ma­sı da son bu­la­ma­ya­ca­ğa ben­ze­r? ifa­de­si­ni kul­lan­dı.//Bugün.com

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

İlginizi Çekebilir

Anne Babaların En Sık Yaptığı Hatalar Nelerdir?

Çocuk yetiştirmek aslında dünyanın en profesyonel mesleği ama bu konuda bir eğitim merkezi veya okul …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir