Anasayfa / Yaşam / Kadınlar Dikkatini Toplamakta Zorlanıyor

Kadınlar Dikkatini Toplamakta Zorlanıyor

Dik­kat de­ni­lin­ce ak­lı­mı­za sa­de­ce odak­lan­mak ve dik­kat ke­sil­mek ge­li­yor. Oy­sa dik­kat ol­duk­ça komp­leks bir iş­le­vi­miz ve ka­ba­ca 3 bö­lü­me ayı­ra­bi­li­riz:

Dik­ka­ti bir şe­ye odak­la­mak, odak­lan­dık­tan son­ra sür­dür­mek ve dik­ka­ti çe­len baş­ka bir du­rum ol­sa bi­le kal­dı­ğı­mız yer­den tek­rar de­vam ede­bil­me­miz. An­cak dik­kat ek­sik­li­ği ya­şa­yan ki­şi­ler bu 3 alan­da ay­rı ay­rı ya da tü­mün­de so­run ya­şı­yor­lar: Her­han­gi bir şe­ye odak­la­na­mı­yor, dik­kat­le­ri­ni sür­dü­re­mi­yor ve­ya dik­kat­le­ri ko­lay­ca çe­li­nip kal­dık­la­rı yer­den de­vam ede­mi­yor­lar.

Psi­ki­yat­ri Uz­ma­nı Ay­lin Ak­soy Ço­ban, dik­kat ek­sik­li­ği­nin ço­cuk­luk­ta baş­la­dı­ğı­nı ve top­lum­da yüz­de 5-9 gi­bi yük­sek oran­lar­da gö­rül­dü­ğü­nü be­lir­te­rek şu bil­gi­le­ri ve­ri­yor, “Bu ço­cuk ya da er­gen­le­rin 3’te 1’in­de sı­kın­tı­lar eriş­kin ol­duk­la­rın­da da de­vam edi­yor. Bu grup da­ha şans­sız ola­rak ni­te­len­di­ri­li­yor, çün­kü ge­ne­tik ola­rak kod­lan­mış ol­duk­la­rı için ba­zen her tür­lü ça­ba ve te­da­vi­ye rağ­men has­ta­lık dü­zel­mi­yor. An­cak ço­cuk­luk­ta teş­his edi­lir ve te­da­vi­ye de­vam edi­lir­se has­ta­lık eriş­kin yaş­lar­da de­vam et­se bi­le so­nuç­lar da­ha yüz gül­dü­rü­cü olu­yor.”

Ço­ban, dik­kat ek­sik­li­ğin­de risk al­tın­da olan ki­şi­le­ri şöy­le sı­ra­lı­yor, “Dik­kat ek­sik­li­ği kız ço­cuk­la­rın­da da­ha sık gö­rü­lü­yor. Bu ço­cuk­lar bü­yü­yüp eriş­kin ol­duk­la­rın­da dik­ka­ti da­ğı­nık bir ka­dın ha­li­ne ge­li­yor. Kız­lar­da dik­kat da­ğı­nık­lı­ğı­nın da­ha çok gö­rül­me­si­nin, ge­ne­tik ta­şın­ma­nın şek­liy­le il­gi­li ol­du­ğu­na da­ir ça­lış­ma­lar mev­cut. Er­kek ço­cuk­la­rın­da has­ta­lık hi­pe­rak­ti­vi­te­nin ol­ma­sı ne­de­niy­le da­ha gü­rül­tü­lü bi­çim­de sey­re­der­ken, kız­lar­da sa­de­ce dik­kat da­ğı­nık­lı­ğı gö­rü­le­bi­li­yor. Ai­le­sin­de ge­ne­tik ola­rak dik­kat ek­sik­li­ği ya­şa­yan ki­şi­ler­de çok da­ha yük­sek oran­da or­ta­ya çı­kı­yor. Bir­çok has­ta­lık gi­bi ge­ne­tik ge­çiş­li olu­yor. Ka­lı­tı­mın ro­lü­nün yüz­de 80’le­re ka­dar çık­tı­ğı­nı gös­te­ren ça­lış­ma­lar mev­cut.

Psi­ki­yat­ri Uz­ma­nı Ay­lin Ak­soy Ço­ban, dik­kat ek­sik­li­ği­nin ilaç te­da­vi­si­nin ya­nı sı­ra bi­rey­sel da­nış­man­lık ve te­ra­pi­ler­le te­da­vi edil­di­ği­ni be­lir­ti­yor. Te­da­vi ile ol­duk­ça yüz gül­dü­rü­cü so­nuç­lar alı­nı­yor. Dik­kat ve kon­san­tras­yo­nu ve sü­re­si­ni ar­tı­ran ilaç­lar ha­yat kur­ta­rı­cı olu­yor. Sa­nı­la­nın ak­si­ne dik­kat ek­sik­li­ği olan has­ta­lar­da bu ilaç­lar ba­ğım­lı­lık yap­mı­yor, has­ta­lı­ğın önü­ne ge­çe­bi­li­yor.

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

İlginizi Çekebilir

Çocuk Bakıcısı Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Psikolojik danışma hizmetleri içinde çocuk bakıcı seçmekte ailelere verilen desteklerden biridir.Peki çocuk bakıcısı nasıl seçmelisiniz. …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir