Anasayfa » Pedagoji » Güdülenme Konusunda Eğitimcilere Öneriler

Güdülenme Konusunda Eğitimcilere Öneriler

İnsanın gereksinimleri, onun davranışlarına yön verir. Güdülenme organizmanın belli gereksinimlerini karşılamak amacıyla eyleme geçmesi olarak kavramlaştırıldığından,öğrencinin öğrenme hedefleri konusunda bilgilendirilmesinin ne denli önemli bir etken olduğu anlaşılır.

  • Öğrenme sürecinde öğrenciler ve eğitimciler karşılıklı olarak birbirlerinden ne beklediklerini açık ve anlaşılır bir dille aktarmak için izlenecek yöntem ve teknikler ile uygulama ve değerlendirme gibi tüm program boyutlarının empatik  bir iletişim örüntüsü içinde gerçekleşmesine özen gösterilmelidir.

İnsanlar neyi görmek isterlerse , onu görürler. Buna göre öğrenciler neyi öğrenmek isterlerse onu öğrenirler.Dolayısıyla seçici veya önyargısal yaklaşım insan davranışlarına yön veren karakteristik bir özelliktir.

  • Öğrencilerin beklenti ve gereksinimlerini  duyumsama ve yansıtma yeterliliklerinin farklı olacağı, bu nedenle farklı şekillerde güdülenebilecekleri bilinmelidir.
  • Öğrenciler öğrenme yaşantılarına, öğretmenlere ve öğrenme sürecini etkileyen bir çok değişkene önyargılarla yaklaşabilir. Bu durum zaman zaman öğrenme başarısını olumsuz yönde etkileyebilir. Dolayısıyla öğrencilerin öğrenmeye ilişkin tutumları,nesnel ölçütlerle değerlendirilmeli ve olumsuz önyargıları konusunda düzenli ve sağıltıcı dönütler verilmelidir. Böylece üretken ve etkin bir öğrenme iklimi sağlanabilir.

Öğrenme sürecinde bireyin en önemli güdülenme kaynaklarından biri, kendilik bilinici ve değeridir. Kendilik bilinci ve değeri, sosyal bağlam içinde ortaya çıkar. Öğrenme ortamında birey kendini başkaları ile kıyaslayarak geliştirir ve tanır. Böylece birey diğer insanların sevgi ve beğenilerini kazanarak sosyal saygınlık ve başarılı olma gereksinimi ile güdülenir.

Öğrencinin kendilik bilinci ve değer kazanması, farkındalık duygusunun gelişimine bağlıdır. Bu durum modern psikolojide,farkındalığın farkındalığı olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu kavram bireyin öznel yaşantıları yoluyla kendini ifade etme,seçme ve olumlu hedeflere yöneltmesinin anlatımıdır. Bu bağlamda farkındalık sağlıklı bireyselleşmenin ön koşuludur.

İnsan davranışlarını genel olarak, acıdan kaçma ve hazza yönelme ilkesi çerçevesinde yönlendirir. Bu yönelimde belirleyici değişken genel uyarılmışlık halidir.

Kişi kendisi için önemli olarak algıladığı öğrenme yaşantıları üzerinde odaklanma eğilimindedir. Buna göre doyurulmuş beklenti ve gereksinimler, güdülenmeyi olumsuz yönde etkiler. Ayrıca eksikliği duyulan bir gereksinim tek başına  yeterli bir güdülenme sağlamaz. Şu halde dikkat, organizma tarafından eksikliği duyulan ve doyurulması istenen gereksinimler üzerinde yoğunlaşır.

Son  dönemde modern psikolojide güdülenmeyi etkileyen faktörlerin ağırlıklı olarak sosyo-psikolojik değişkenlerle ilgili olduğu yönündeki görüşler önem kazanmaktadır. İnsanın olumlu ve üretken bir doğaya sahip olduğu şeklinde özetlenebilecek bu görüşler,eğitime çoğulculuk, katılımcılık ve insanın hakları gibi demokratik değerlerin daha çok yansıtılmasını gerekli kılmaktadır.

Bu bağlamda insanın beklenti ve gereksinimleri üzerinde merkezlenen ,çağdaş eğitim sisteminin,insancıl bir yaklaşımla yeniden yapılandırılması tartışılmaktadır.Bu yaklaşımın temelinde,öğretim yaşantılarının içerik, yöntem ve amaçlarının,insanın temel gereksinimleri merkezinde yeniden kavramlaştırılması ve böylece toplumsal beklentilerle eğitimin işlevlerinin karşılıklı olarak dengelenmesi, bulunmaktadır.

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

İlginizi Çekebilir

Mutlu Çocuk Yetiştirmenin Sırları

Çocukları mutlu etmenin yolu sadece hediyeler almaktan, istedikleri yiyecekleri yemelerine izin vermekten geçmez. Aslında çocukları …

Ne Düşündüğünü Merak Ediyorum