Anasayfa / Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik / Çocuk Yetiştirmede Fazla Kaygı Psikolojik Sorunların Belirtisi

Çocuk Yetiştirmede Fazla Kaygı Psikolojik Sorunların Belirtisi

Evham dediğimiz kaygı durumu, anneleri ele geçirerek çocuk üzerinde olumsuz psikolojik etkiler oluşmasına altyapı hazırlayabiliyor. Anne ve hatta babaların bu kaygıları,çocuklarda özgüven eksikliği,içe kapanıklık olarak ortaya çıkabiliyor. Ço­cuk­la­rı­nı ev dı­şın­da­ki dış dün­ya­dan ko­ru­mak is­te­yen anneler,istemeden de ol­sa za­man za­man yap­tık­la­rı ev­ham­lar ne­de­niy­le ço­cuk­la­rı­nın zi­hin­sel ve psi­ko­lo­jik gelişimleri­ne za­rar ve­re­bi­li­yor.

Kay­gı Bo­zuk­lu­ğu?Ev­ham ola­rak kul­lan­dı­ğı­mız ke­li­me as­lın­da kay­gı­dı­r? di­yen RE­EM Nö­rop­si­ki­yat­ri Mer­ke­zi­?n­den Nö­ro­lo­ji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz ?Çocuğunun her attığı adımı kontrol etme, sürekli onun başına kötü bir şey gelecekmiş gibi davranma, tutum ve davranışlarımızdan bunu belli etme, zihne sürekli felaket görüntülerinin gelmesi, annede bir kaygı bozukluğunun olduğuna işaret edebilir? bilgisini paylaştı. Yavuz şöyle devam etti:Evhamlı anneler, sık sık kaygılarını ele veren şu tür cümleler kurar: ?Aman dikkat et? ?Düşersin? ?Canın yanar?… Bu cümleleri kuran anne, çocuğuna şu mesajı verir: ?Hayat tehlikeli, güvende değil­sin ve her an başı­na bir şey ge­le­bi­lir.?

Rol Model

Her ço­cuk ebe­veyn­le­ri için değerli. Kuşkusuz, çocuklar bireyselleşip kendi kararlarını kendisi alana kadar,ebeveyninin sorumluluğu altında. Çocuğun anneden ayrı bir birey olmaya başlama sürecinin, 3 yaşından itibaren başladığını vurgulayan Dr. Yavuz şu bilgileri paylaştı: ?Bu yaşlarda sosyalleşmeye başlayan çocuk, ebeveynlerinden ve çevresinden hayatın nasıl olduğuna dair fikri edinmeye başlar.Kendisine rol model seçebilir. Bu rol modeli seçerken etrafı gözlemler.

Çocuk kendisine evhamlı anneyi rol model olarak seçebilir. Bu da kaygılı, çekingen, hatta korkak çocuklar yaratır. Anneler istemeden de olsa bireyselleşemeyen, annenin yanından ayrılamayan, yeni arkadaşlıklar kurmakta zorlanan, annenin yanında olmadığı durumlarda terk edildiğine da­ir kay­gı­lar ya­şa­yan şüp­he­li çocuk­lar ye­tiş­ti­re­bi­lir.?

Ebe­veyn­le­r Hatalı

Kay­gı­lı, ev­ham­lı ve aşı­rı ko­ru­yu­cu kol­la­yı­cı an­ne ba­ba­la­rın ço­cuk­la­rın­da yal­nız ya­ta­ma­ma so­ru­nunun çok faz­la ol­du­ğu­nu be­lir­ten Dr. Ya­vuz, Bu­ra­da an­ne, ço­cu­ğa ba­ğım­lı bir ta­vır ser­gi­le­mek­te ve ço­cuk, an­ne­nin bu dav­ra­nı­şı­nı ay­nı şe­kil­de mo­del al­mak­ta­dı­r? de­di. Ya­vuz şöy­le de­vam et­ti: ?An­ne ba­ba­la­rın yap­tık­la­rı bir baş­ka dav­ra­nış ha­ta­sı da ço­cuk­la­rın kor­ku­la­rı­nı far­kın­da ol­ma­dan te­tik­le­mek­tir.

Ör­ne­ğin; ?U­yu­maz­san öcü­ler ge­lir se­ni alır, ye­me­ği­ni ye­mes­sen za­yıf­lar ölür­sün? gi­bi söy­lem­ler ke­sin­lik­le kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Bir di­ğer ha­ta­lı ebe­veyn dav­ra­nı­şı­nı da sık­lık­la bo­şan­mış ve­ya ça­lı­şan an­ne ba­ba­lar sergile­mek­te­dir. Her iki du­rum­da da ebe­veyn ço­cuk­la­rı­na ye­te­rin­ce za­man ve il­gi gös­ter­me­dik­le­ri­ni ve­ya birlik­te ka­li­te­li va­kit ge­çi­re­me­dik­le­ri­ni dü­şü­ne­rek, bir çe­şit suç­lu­luk duy­gu­suy­la ço­cuk­la­rı­nı yan­la­rın­da yatırmak­ta ve bu şe­kil­de far­kın­da ol­ma­dan ço­cu­ğun bi­rey­sel­leş­me­si­ni en­gel­le­mek­te­dir.?

Ev­ham­lı an­ne­le­rin, ço­cu­ğun ba­şı­na ge­le­bi­le­cek teh­li­ke­nin ger­çek­leş­me ih­ti­mal­le­ri­ni çarp­tı­ğı­na da de­ği­nen Dr. Ya­vuz şu ör­nek­le­ri ver­di: ?Sağ­lık­lı bir an­ne de ço­cu­ğu­nun okul­da oy­nar­ken düş­me ola­sı­lı­ğı­nı düşünüp,kay­gı­la­na­bi­lir. An­cak sağ­lık­lı dü­şü­ne­bi­len bir an­ne, bu­nun ge­li­şim aşa­ma­sın­da do­ğal bir sü­reç oldu­ğu­nu dü­şü­nüp ken­di­si­ni ra­hat­la­ta­bi­lir.

Ev­ham­lı an­ne ise, ken­di zih­nin­de ço­cu­ğun oku­la git­me­si ile ço­cu­ğun ba­şı­na za­rar gel­me­si­ni eşleştirebilir.Ço­cuk her oku­la git­ti­ğin­de ço­cu­ğu­nu ken­di el­le­riy­le teh­li­ke­ye gön­der­miş­çe­si­ne acı çe­ker, aşı­rı bir sorumluluk duy­gu­su ya­şar ya da oku­la ço­cuk­la bir­lik­te gi­der, okul­da bek­ler, öğ­ret­men­le­ri­ni sık sık uyarır.Dola­yı­sıy­la, ço­cu­ğu­nu da kay­gı­lan­dı­rır.?

SERDA KIVILCIM – BUGÜN GAZETESİ

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

İlginizi Çekebilir

Çocuklar Ekran Bağımlısı Oluyor

Prof. Dr. Haluk Yavuzer, ekran bağımlılığının, madde bağımlılığı kadar tehlikeli olduğunu belirtti. Ekrandaki görüntülerde hareketlilik …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir