Anasayfa / Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik / Mesleki Rehberlik (sayfa 10)

Mesleki Rehberlik

Mesleki Rehberlik alanında güncel bilgi ve belgelerin yer aldığı bir alanda bulunmaktasınız…

Mesleki Rehberlik ve Psikanalitik Kuramlar

Psikanalistlere göre meslek, bilinç dışı ihtiyaçları doyurma yoludur. Meslek seçimi, zevk ve gerçeklik ilkelerine göre yapılan bir davranıştır.Meslek gelişiminde psikanalitik yaklaşımı en iyi tanımlayan çalışma Bordin ve arkadaşları (1963) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu üç araştırmacı hemen hemen tüm mesleklere uygulanabilecek bir genel yöntem bulmak amacı ile üç mesleğe dayanan bir özet sistem taslağı geliştirmeye çalışmışlardır. Psikanalitik kuramcılara göre özdeşim (ana- baba ile) önemli bir analitik kavram olup meslek seçiminde büyük rol oynar. Psikanalitik yazarlara göre, çocuklukta geçirilen yaşantılar bir kimsenin ihtiyaç örüntüsünü, ihtiyaç örüntüsü de onun genel yönelişini belirler. (Kuzgun, 2006)

Devamı

Mesleki Rehberlik ve Özellik Faktör Kuramı

Meslek rehberliği, henüz alt yapısı oluşturulmadan, bir kurama dayanmadan meslek alanlarına uygun elemanları yetiştirme gibi acil bir soruna çözüm bulmak amacıyla başlatılmıştır. İlk mesleki rehberlik uygulamaları ABD’de 19 yy. sonlarında eğitimciler tarafından okullarda öğrencilere iş olanakları ve iş ortamına uyum hakkında bilgi verme hizmetleri ile başlamıştır. Bu yaklaşımın temelindeki görüşler şöyle özetlenebilir: Her birey kendine özgü özelliklere sahiptir. Mesleklerde başarılı olmak için insanların belli özelliklere sahip olmaları gerekir. Bu bakımdan her meslek grubu diğerlerinden farklı bir yapı gösterir. Meslek seçimi oldukça yalın bir süreçtir; bireyin özellikleri ile mesleğin özelliklerini çakıştırarak bireyin uygun mesleği seçmesi hedeflenir.

Devamı

Mesleki Rehberlik ve Holland’ın Tipoloji Kuramı

Bu kuram, kişilik özellikleri ile mesleklerin yürütüldüğü çevre veya mesleklerin gerektirdiği faaliyetler arasındaki ilişkiye dayanır. İnsanların kişilik özellikleri bakımından altı grupta toplanabileceği, yaşadıkları çevrelerinde aynı şekilde gruplanabileceği sonucuna varmış ve meslek danışmanlığı alanında Tipoloji kuramı olarak da bilinene kişilik kuramını geliştirmiştir. Holland altı tip ve çevreleri de altı tip olarak gruplamıştır. Gerçekçi, Araştırıcı, sosyal, gelenekçi, girişimci, sanatçı. Holland’a göre insan bu altı tipten birisine benzer. Tip teorik bir kavram, bir modeldir. Her tip çeşitli kültürlerin, akranların, ana babaların, sosyal sınıf ve fiziksel çevrenin ürünüdür. Tıpkı tipler gibi aynı adlarla tanımlanan altı çeşit çevre vardır. Her bir çevre belli bir kişilik …

Devamı

Çocuğumuz Meslek Seçimi Konusunda Kararsız. Ona Nasıl Yardımcı Olabilirsiniz

Bireyin mesleği konusunda karar verebilmesi için öncelikle kendi özelliklerini fark etmesi, beklentilerini ve değer yargılarını gözden geçirmesi, seçmeyi düşündüğü meslek veya mesleklerle ilgili bilinçli bir araştırma yapması gereklidir. Dönemsel özelliklerinin de etkisiyle bu süreçte çelişkiler yaşayan gence aile yol gösterici olabilir.Dikkat edilmesi gereken nokta ailenin zorlayıcı, etki altında bırakıcı, kendi beklenti ve değer yargılarına göre yönlendirici olmamasıdır. Siz değerli anne babalar da bilinçli bir tutum sergileyebilmek için en az öğrenci kadar bilgi sahibi olmanız gerektiğini unutmamalısınız. Biz çocuğumuzun doktor olmasını istiyoruz ama o müzisyen olmak istiyor. Nasıl uzlaşabiliriz? Meslek seçimi özellikle çocuk için oldukça önemli bir karardır. Çünkü seçeceği meslek …

Devamı

Mesleki Olgunluk ve Mesleki Olgunluğun Boyutları

Gencin meslek seçimiyle başa çıkma şekli, onun genel olgunluğunun göstergesidir. Birey, her bir mesleki gelişim evresinden başarı ile geçtikçe mesleki olgunluğu da gelişir. Ancak,okulöncesi eğitimden başlanarak bireyin içinde bulunduğu mesleki gelişim evresinden diğerine başarı ile geçebilmesi bir bakıma kendisinden beklenen mesleki olgunluğa ulaşabilmesi, her bir dönemde (ilköğretim I., II. kademe ve lise yılları) kendisinden beklenen mesleki gelişim görevlerini üstlenmesiyle ve başarmasıyla mümkündür. Mesleki Olgunluğun Boyutları 1. BOYUT: Meslek Seçimine Planlı Yöneliş: Bu boyut her bireyin bir işi/mesleği olması gerektiğini, bu nedenle kendisinin de bir karar vermesi gerektiğini kabullenmesi, bu gereğin bilincinde olması ve planlı bir şekilde bu konuya yönelmesini ifade …

Devamı

Mesleki Rehberlikte;Bir Meslek İle İlgili Bilinmesi Gereken Bilgiler

Mesleki rehberlik hizmetlerinin ilk basamağı gencin özelliklerini tanıma, ikinci basamak ise meslekleri inceleme ve tanıma, sonra da bu bilgileri eşleştirerek uygun bir karara gitmeye yardımı kapsar.o halde ikinci aşama da gencin çeşitli meslekleri tanıması için yardım etmek gerekir. Çünkü birey kendini ne kadar iyi tanırsa tanısın, meslekler hakkında doğru ve yeterli bilgiye sahip değilse uygun bir mesleki seçim yapamaz. Bir meslek nasıl incelenir? Bir meslek hakkında ne yönlerden bilgi toplamalıyız? Bu sorular aşağıdaki şekilde listelenebilir. Bir Meslek İle İlgili Bilinmesi Gereken Bilgiler 1)Mesleğin gerektirdiği faaliyetler, yapılan işin özellikleri? İşte gereken sorumluluklar, görevler, güçlükler nelerdir? Bu meslek ne gibi etkinlikleri kapsamaktadır?.. …

Devamı