Anasayfa » Egitim (sayfa 13)

Egitim

Güncel eğitim,eğitim dünyası,eğitimin tüm alanları ile ilgili güncel yazı,makale,doküman,bilgi ve belgelerin yer aldığı bir alanda bulunmaktasınız…

Sınıfta Eğitim?Öğretim Programından Kaynaklanan Disiplin Nedenleri

Okulda, öğrencilere istendik eğitsel davranışları kazandırmaya yönelikler tüm etkinlikler  eğitim  programları  dikkate  alınarak  düzenlenir.  Amaç,  içerik,  eğitim durumları  ve  değerlendirme  öğeleri  arasında  iyi  bir  eşgüdüm  sağlanmayan, öğrencilerin  ilgi  ve  gereksinimlerine  yanıt  vermeyen,  işlevsel  olmayan,  esneklik özelliği  taşımayan,  uygulayıcılara  yol  göstermeyen,  uygulanması  güç  ve bilimsellikten  uzak  eğitim  programlarıyla  öğrencilere  istenilen  davranışlar kazandırılamaz.  Ortalama  öğrenme  kapasitesindeki  öğrencilere  gere  hazırlanan programlar, uçlarda yer alanları dikkate almadığı için, bu öğrenciler hüsrana uğrarlar.Programın ders dışına ittiği bu öğrencilerden bir kısmı tembelliğe alışır. Özel  ilgilenilmesi  gereken  öğrenciler  boşta  kaldıkları  zaman  istenmeyen davranışlara  başvururlar.  Dikkati,  belleği  zorlayan,  belirli  kalıpları  ezberlemeye sürükleyen  programlarda  öğrencilerde  başarısızlığa  yol  açar.  Bu  tür  programlar öğrencileri  araştırma,  bilimsel  düşünme,  yordama,  karşılaştırma  ve  sentez  …

Devamı

Sınıfta Öğrenciden Kaynaklanan Disiplin Problemleri

Öğrencilerin  özellikleri,  davranışları,  ilgi  ve  ihtiyaçları  her  gelişme döneminde  zamanla  değişmektedir.  Bu  nedenle  öğretmenler,  hatalı  öğrenci davranışlarını ele almak için her bir dönemin gelişimsel özelliğini iyi bilmelidirler. Öğrencilerin  problem  davranışlarından  birçoğu  gelişimsel  özelliklerinden kaynaklanmaktadır.  Bu  gelişimsel  özelliklerin  farkına  varmak  öğretmenlerin problem davranışlarla başa çıkabilme becerilerini arttırabilir (Topses, 2004:4). Davranış  sorunu  üreten  nedenlerin  başında,  kromozom  sapmalarının  neden olduğu,  çeşitli  bedensel  kusurlar,  zeka  özürlülükleri  ve  çeşitli  kişilik  bozuklukları gelir.  Çocuğun  genetik  donanımının  yetersizliği  yanında,  beslenme  etkenine  dayalı çeşitli  fizyolojik  ve  psikolojik  hastalıklar,  gelişme  ve  başarıya  olumsuz  yönde  etki ederler. Erken  yaşlarda  çocukların  davranışlarının  sonuçlarını  nesnel  ölçülerde denetleyecek  bir  özdenetim  sistemine  sahip  olamamadan  kaynaklanan  aşırılıklar yapabilirler  (Aydın,  2000:152).  Öğrencinin  fiziksel  gelişiminin  hızlı  olduğu ilköğretim döneminde yetenek …

Devamı

Sınıfta Sınıf Yapısından Kaynaklanan Disiplin Problemleri

Sınıfta bulunan canlı öğelerin özellikleri (öğretmen ve öğrenci) dışındaki tüm özellikler  sınıfın  yapısı  altında  toplanabilir.  Bunlar  sınıfın  fiziksel  özellikleri  ve sınıfın kalabalıklığı olarak kabul edilebilir (Öztürk, 2003:137). Sınıf  yönetiminin  öğelerinden  olan  sınıf  atmosferi,  sınıfın  fiziksel  ve psikolojik  çevre  düzenlemesiyle  ilgilidir.  Sınıf  çevresi  öğrenci  davranışı  üzerinde doğrudan  etkilidir.  Çekici  bir  sınıf  öğrencileri  öğrenmeye  yönlendirir.  Sınıf  düzeni öğretme-öğrenme ve disiplini sağlamada öğretmene  yardımcı olur. İyi düzenlenmiş bir  sınıfta  öğretmen,  öğrencilerini  kontrol  edebilir,olası  öğrenci  davranışlarını önceden tahmin edebilir ve olası olumsuz davranışları önceden öğrenebilir. Sınıfta davranış problemlerinin ortaya çıkmasında en önemli etkenlerden biri sınıftaki  fiziksel  ortamdır.  Fiziksel  ortam,  eğitim  etkinlikleri  için  ayrılan  mekanın özelliklerini belirtir. Sıra, masa, dolap gibi araçlarla, boş alanlar, …

Devamı

Sınıfta Karşılaşılan Disiplin Problemlerinin Nedenleri

Disiplin sorunlarını çözmenin yolu önce disiplin sorunlarını tanımaktan geçer.Sorunların  çözümü  de  belirli  nedenlerin  ele  alınmasında  saklıdır.  Disiplin sorunlarının kaynakları bir çok nedene bağlı olabilir.Bir  davranışın  ortaya  çıkmasında  genellikle  üç  temel  bileşenin  varlığından söz  edilmektedir: Davranışı  yapan  kişi, Davranışın  yöneldiği  kişi  ve Davranışın yapıldığı  ortam. Sınıf  ortamında  öğretmenin  kişiliği  ve  tutumu,  sınıf  havasını belirleyen  başlıca  etken  olsa da  öğrencilerin  aileden  getirdikleri  kişilik  yapılarını yansıtan  karşılıklı  iletişimleri  ve öğretmenlerine  karşı  tutumları  da  çok  önemlidir (Külahoğlu, 2000:7).Sınıf ortamındaki öğeler öğretmen, öğrenci  gibi  canlı özelliklerinin  yanı  sıra sıraların düzeni, görüntü, ısı, aydınlanma vb. gibi fiziksel ortamın özelliklerinden  ve sınıfta  bulunan  öğrenci  sayısından  da  kaynaklanabilir.İstenmeyen  davranışların önlenmesinde öncelikle  yapılması  gereken şey problemin hangi kaynaktan …

Devamı

Tepkisel Düzeltici Disiplin

Düzeltici disiplin, disiplin sorunlarıyla karşılaştıktan sonra onları ortadan kaldırmaya  yönelir.Watkins  ve  Wagner’in  belirttiği  gibi  potansiyel zorlukları  önceden  görmek,sorunların  ortaya  çıkmasını  beklemek  yerine önceden düşünmeyi  içerir.Bunun  tersi,onlar  oluştuktan sonra  tepkiyi  planlama  ve  günlük sorunlara  yanıt  verme  anlamına  gelir.Ancak  yaşamda, okul  ve  sınıf  yönetiminde tümüyle önleyici olmak olanaksızdır.Alan  yazında düzeltici  ve kademeli  disiplin  adı  altında  yer  alan  disiplin yöntemleri  cezaya  dayanmaktadır. Kademeli disiplin,tekrarlanan suçlar için daha şiddetli cezalar verilmesini öngörür.Yine alan yazında ayrı bir tür olarak karşılaşılan yapıcı disiplin ise danışmanlık yoluyla yanlış davranışın  düzeltilmesine dayanır.Sonuçta,davranış ortaya çıktıktan sonra harekete geçildiği için  düzeltme,olumsuzluğu giderme söz konusudur.Bu nedenle de düzeltici disiplin altında  değerlendirmek  uygun olabilir.Bu durumda düzeltici disiplini 1.Cezalandırıcı 2. Cezasız disiplin …

Devamı

Önleyici Disiplin

Geleneksel disiplin  ya da kontrol kavramı,  yanlış davrandığı için öğrencileri azarlayarak,  cezalandırarak  kurulan  sıkıyönetime  dayalı  yönetim  biçimleri aracılığıyla  düzenli  davranışı  sağlayan  öğretmenlerin  başarılı  olduğu  düşüncesini benimser. Son  yıllarda, çoğu, ABD’de olmak üzere  yapılan çalışmalar sayesinde bu düşünceler değişmeye başlamıştır. Önleyici  disiplin,  öğrencilerin  istenmeyen  davranışlar  göstermemesi  için kurallar  koymaya  ve  düzenlemeler  yapmaya  dayanır.  Bu  nedenle  davranışı etkileyecek  etmenleri  değerlendirip  olası  sorunları  önceden  görmek  önemlidir. Çeşitli  kaynaklarda  gelişimsel  model  olarak  yer  alan  disiplin yaklaşımı da aslında öğrencinin  gelişim  düzeyine  uygun  uygulamaların gerçekleştirilmesini  temel  aldığı  için,  bir  yönüyle  önleyici  olarak görülebilir.Öğrencinin   içinde   bulunduğu gelişim  basamağı göz önünde bulundurulduğu zaman  gereksinimleri,  beklentileri,  yeterlik  ve  yetersizlikleri,  olaylara gösterebileceği  olası  tepkiler  de  doğru  değerlendirilir;  düzenlemeler  buna  göre yapılabilir. Böylece …

Devamı