Anasayfa » Özel Egitim » B.E.P » Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi ve Görevleri

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi ve Görevleri

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programını BEP Geliştirme Birimi hazırlar. Bu birim; Özel eğitim ve kaynaştırma uygulaması yapılan okullarda BEP?in geliştirilmesi,uygulanması, değerlendirilmesi amacıyla oluşturulur.

BEP’nın geliştirilmesi için öğrenciyi farklı alanlarda değerlendirecek, onun normal, özel ve destek hizmetlerden en üst düzeyde yararlanmasını sağlayacak kararları alacak bir ekip oluşturulur. Bu ekipte, okul yöneticisi, özel eğitim öğretmeni sınıf öğretmeni, okul psikologu veya rehber öğretmeni, ihtiyaca göre dil ve konuşma terapisti, odyolog, fizik tedavi uzmanı, sosyal çalışmacı, tıp ve sağlık personeli gibi farklı uzmanlar bulunur. BEP ekibinin anahtar üyesi öğrencinin ailesidir. BEP toplantılarına duruma göre öğrencinin kendisi de katılabilir.

BEP Geliştirme Birimi;

 • Kurum müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında,
 • Özel eğitim görevi verilen öğretmen,
 • Aile
 • Özel eğitim gerektiren öğrenci,
 • Rehber öğretmen-psikolojik danışman,
 • Eğitim programları hazırlamakla görevli öğretmen,
 • Özel eğitim gerektiren öğrencinin sınıf öğretmeni veya hazırlanan programın içeriğine uygun branş öğretmeni,
 • Gerektiğinde izleme tanılama ve değerlendirme ekibinden görevli bir kişiden oluşur.

Görevler

Başkan:
1.Birimi oluşturur, üyeleri belirler, toplantıları planlar.
2.Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde, bireyin gereksinimleri doğrultusunda kurum içi düzenlemeleri yapar.
3.Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirilmesi sürecinde yapılan çalışmaları, değerlendirmeleri izler, gereksinim duyulan araç-gerecin geliştirilmesi veya sağlanması için özel eğitim hizmetleri kurulu ile eşgüdümlü çalışır.

Özel Eğitim Görevi Verilen Öğretmen:
1. Kurumun olanaklarına ve bireyin gereksinimlerine göre hazırlanan bireysel eğitim planlarını, kaynaştırma uygulamaları yapılan kurumlar ile özel eğitim kurumlarında uygular.
2. Değerlendirme ölçeklerinin geliştirilmesinde görüşünü bildirir.
3. Gerektiğinde bireye, aileye, öğretmene ve kuruma bilgi verir.

Öğretmen:
1.Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde etkin görev alır.
2.Planlanan eğitim programlarını uygulamaya dönüştürür.
3.Bireyin gelişimine göre yeni bireysel eğitim programı önerileri hazırlar.

Aile:
1.Bireyselleştirilmiş eğitim programının geliştirilmesi sürecinde gereksinimleri iletir.
2.Çocuğu ile ilgili hedeflerini ve planlarını belirtir.
3.Eğitim programının uygulanması sırasında çalışmalara etkin bir şekilde katılır, gerektiğinde eğitim araç gereç desteği sağlar.

Rehber Öğretmen Psikolojik Danışman:
1.Bireyin özel eğitim gereksinimleri doğrultusunda görüşünü belirtir ve bireye rehberlik yapar.
2.Bireyin gelişimini izler.
Eğitsel Tanılama, İzleme ve Değerlendirme Ekibi Temsilcisi:
1.Birey için saptanan destek eğitim hizmetlerinin uygulanmasında rehberlik eder.
2.Bireyin gelişimini okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi ile işbirliği içinde izler.

Özel Eğitim Gerektiren Birey:
1.Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanışı sırasında kendi gereksinim ve isteklerini belirtir.
2.Çalışmalara etkin biçimde katılır.
3.Değerlendirme sonrasında çıkan eğitim önlemi ve yöneltme kararında isteğini belirtir.

BEP geliştirme birimi:

 • Öğrencinin evde, okulda ve toplum içinde neler yapabildiğini,
 • Öğrencinin isteği veya gereksinimlerini,Öğrencinin şuanda neler yapabildiğini,
 • Öncelik sırasına konulmuş eğitsel ihtiyaçların gerçekleştirilmesi amacıyla en çok bir yıllık uzun dönemli amaçlarını,
 • Öğrencinin ne tür bir destek hizmetine gereksinim duyduğunu,
 • Birey için ne tür ve nasıl düzenlemeler yapmak gerektiğini yazarak BEP?i hazırlamış olur.

BEP ekibi görevlerini beş evrede gerçekleştirir:

1. Değerlendirme öncesi çalışmalar
2. Değerlendirme
3. Yerleştirme
4. Program geliştirme
5. BEP’nın izlenmesi ve değerlendirilmesi

1. Değerlendirme öncesi çalışmalar
Gönderme sürecinin düzenlenmesi.
Ailenin haberdar edilmesi ve onayının alınması.
Ekipteki kişilerin bilgilendirilmesi.
Çocuğun değerlendirileceği alanların belirlenmesi.
Değerlendirme için gerekli ölçümlerin zaman çizelgesine bağlanması.
Toplantı zamanlarının belirlenmesi.
2. Değerlendirme
Özel gereksinimli öğrencinin performans düzeyini belirlemek üzere yapılan bir dizi ölçmeyi içerir. Değerlendirmenin yapılması için standart testler, ölçüt bağımlı testler, doğal gözlemler, anne baba, öğretmenle görüşme gibi teknikler izlenir. Bu tekniklere; önceki aşamada belirlenen gelişim alanları, çocuğun özrünün eğitsel performansa olası etkileri, yaşı, yaşadığı çevre, bu çevrede kullanılan dil gibi faktörler dikkate alınarak karar verilir. Gerekli ölçmeler yapıldıktan sonra elde edilen veriler yorumlanır.
3. Yerleştirme
Bu evrede, değerlendirme evresinde ulaşılan sonuçlara bağlı olarak çocuğun yerleştirileceği eğitim ortamına, gereksinim duyulan destek hizmetlere ve bunların sürelerine, zamanına ve kim tarafından yürütüleceğine karar verilir.
4. Program geliştirme
Bu evre iki temel aşamadan oluşmaktadır. Birincisi, programın hazırlanmasıdır. Değerlendirme aşamasında elde edilen verilere dayalı olarak (bu veriler öğrencinin performans düzeyini gösterir) öğrencinin bir yıl sonunda kazanacağı uzun dönemli amaçlara, kısa dönemli amaçlara, kullanılacak öğretim yöntemlerine ve materyallere karar verilir. Bunlar öğrencinin programına yazılır. İkinci aşama ise hazırlanan programın uygulanmasıdır.
5. BEP ‘nin izlenmesi ve değerlendirilmesi
Bu evrede, öğrencinin bireyselleştirilmiş eğitim programında yer alan amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığını ve alınan kararların doğru olup olmadığını belirlemek, gerekirse değişiklikler yapmak için program izlenir ve değerlendirilir.
Sınıf öğretmeni, öğrenciyi akademik becerilerle ilgili değerlendirip bu konuda gereksinimleri, amaçları ve yöntemleri önerir. Okul rehber öğretmeni davranış sorunlarını belirleyebilir. Özel eğitim öğretmeni programın hem belli bölümlerinin uygulanmasından hem de programın izlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumlu olabilir.

BEP Geliştirme Biriminin Çalışmalarını Engelleyen Faktörler

Ekip üyelerinin rollerini bilmemeleri
Ailenin sorumluluklarını yerine getirmemesi
Ekip üyeleri arasında rol dağılımının dengesizliği
Yapılan hataların tolera edememeleri
Liderlik özelliğinin ve İletişim becerilerinin eksikliği
Anlaşılır dil kullanmama
Toplantılara katılmama

Hakkında İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

İlginizi Çekebilir

Özgüveninizi Nasıl Geliştirebilirsiniz ?

Özgüveninizi Nasıl Geliştirebilirsiniz diye sorsam belki bir çok kişi bu soruya doğru cevap veremeyecektir. Özgüven, …

Ne Düşündüğünü Merak Ediyorum