Anasayfa / İdris Gündüzalp (sayfa 450)

İdris Gündüzalp

PdrGünlüğü sitesinin kurucu ve editörü olarak yaklaşık 6 yıldır burada yazıyorum. Uzmanlığım çocuk ve ergen psikolojisi olmakla beraber temel amacım mesleğimiz için faydalı paylaşımlarda bulunmaktır.

Ergenlik Döneminde Bilişsel Gelişim

Ergenlikte çocuk 11 yaşından sonra mantıksal düşünme düzeyine erişir. Görüş alışverişi ve tartışma çocuğun yaşamında önemli bir yer almaya başlar. Toplumun gelenek ve göreneklerine, kurallarına karşı tutumu değişir. Bunların değişmez olduklarını düşünen çocuğun tersine, genç bunların yetişkinler tarafından kararlaştırıldıklarını ve değişik gruplara göre farklılıklar gösterebileceklerini kavrar. Bu devrede, kontrol konusunun, özellikle aile ilişkilerini belirgin biçimde etkilediği görülmektedir.Bu devrede,kontrol, hem gençler hem de ana babalar açısından bir sorun olabilmektedir. Gençler özellikle kendileri ile ilgili konularda kontrolü ele geçirmeyi istemekte, ele geçirebildiklerinde de, nasıl kullanacakları konusunda güçlük çekebilmektedirler. Ana babalar ise kontrolü çocuklarına hangi alanlarda, hangi yaşlarda ve ne oranda bırakmaları gerektiği …

Devamı

Ergenlik Döneminde Bedensel Gelişim

Ergenlik, biyolojik değişmeyle başlar ve bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişmeyle son bulur.Ergenliğin başlangıcının en belirgin habercisi boy uzamasıdır. Erkekler doğumda kızlara oranla biraz daha uzundurlar.Kızlar ergenlik dönemine daha erken girdikleri için birkaç yıl bu avantajı kaybederler.Ancak ergenliğin orta ve son dönemlerine doğru yeniden kazandığı bu avantajı yaşam boyu sürdürür. Ağırlık ve boy gelişimleri karşılaştırıldığında, ağırlık artışı, boy uzamasına paralel bir gelişim izler.Ağırlık artışı, kas ve kemiklerin büyümesiyle gerçekleşir.Erinlik dönemindeki iskelet yapısında 350 kemik vardır.Erişkinlikte ise bu kemik sayısı 206 ya düşer. Kemikleşme olgusu ergenlik yılları boyunca olgunlaşmaya kadar sürer. Yapılan çalışmalar kemikleşme derecesinin beslenmeyle yakından ilgili olduğunu göstermiştir. Beden şekli …

Devamı

Sınıf Yönetimi ve Sınıfta Disiplin Sağlamak

Günümüzde  öğretmenlerin  sınıfta  disiplini  sağlamakta  karşılaştıkları  zorlukların nedenlerini Bossing (1955) aşağıdaki gibi sıralamıştır: 1.Fizyolojik Nedenler: Sağlık nedenleri olarak açıklanabilir. 2.Bireysel Nedenler:   Egoizm,   akıl yürütme kabiliyetinin zayıflığı,   zeka bakımından gerilik, sosyal eğitim eksikliği vb. durumlardır. 3.Sosyal      Nedenler:      Kitleden      biri      sayılmak      arzusu,      otoriteye   içerlemek, heyecan yaşama arzusu vb. durumlardır. 4.Sınıf  İçi Nedenler:  Sınıfın  sevimsizliği,  sağlığa uygun  olmayan  sınıf koşulları, sınıftaki öğretim yöntemi. Sınıflarda  bu  nedenlerden  kaynaklanan  pek  çok  disiplin  problemleri görülebilir.  Öğretmen  ve  yöneticiler  okul  ve  sınıflarda  çeşitli  kontrol  yöntemleri kullanarak bu problemleri ortadan kaldırmaya çalışırlar. Öğretmenin  disiplin  sağlama  yaklaşımları,  geleceğin  toplumunu oluşturacak  bireylerin  davranışlarının  gelişmesinde  büyük  etkiye  sahiptir. Bireyin  davranışlarının  geliştiği  önemli  ortamlardan  …

Devamı

Sınıflarda Görülen Disiplin Sorunları ve Çeşitleri

Disiplin, sınıf  yönetimiyle ilgili sorunların başında gelmektedir. Disiplin, her kademedeki  eğitim  kurumlarının  gündeminde  olan  bir  sorundur.  İlköğretim düzeyinde disiplin sorunlarının diğer eğitim kademelerine göre daha az ortaya çıktığı varsayılmaktadır. İlköğretimin  ilk  beş  sınıfında  okuyan  öğrenciler  beş  yıl  boyunca aynı  öğretmenle  beraber  olduklarından  aralarında  saygıya,    sevgiye    ve özgüvene  dayalı ilişkiler gelişmektedir. Bunun sonucu olarak da bu sınıf ortamlarında disiplin sorunları  azalmaktadır.  Ayrıca,  ilköğretimin  birinci  devresinde  öğrencilerin  bir  çok aşırı  davranışları  sınıf  öğretmenince  gelişimin  bir  özelliği  olarak  görüldüğünden disiplin sorunu olarak algılanmaz. Curwin  ve  Mendler  (1988)’e  göre  çoğu  öğretmen  için  esas  problem  sınıf  içi disiplini sağlamadır. Yıllarca disiplin hakkında birçok şey yazıldı …

Devamı

Sınıfta Öğretmenden Kaynaklanan Disiplin Problemlerinin Nedenleri

Eğitim süreci içinde çocuk ve gençlerin gelişimsel sürecine etki eden etmenlerin başında,  kuşkusuz  eğitim  yöneticileri  ve  öğretmenlerin  disiplin  sağlama,  eğitim  ve öğretimin verimini yükseltme amacına yönelik tutum ve davranışları gelir. Öğretmenin nitelikleri,  özellikleri  çerçevesinde  sınıfta  sergilediği  davranışlar,  öğrencileri  çok yönlü ve  yakından etkiler. Genellikle olumlu etkilemenin yanında, birçok nedenden dolayı  öğretmen,  öğrenciyi  istenmeyen  davranışlara  yöneltebilir.  Öğretmenler,  bu davranışları bilinçli olarak öğrencileri incitmek için değil, daha çok kişisel, mesleki eğitim ve ortamlara ilişkin eksikliklerden dolayı yaparlar (Küçükahmet, 2001:79). Öğretmenler  ne  denli  iyi  yetişmiş  ve  eğitilmiş  olsalar  da,  temel  olarak toplumsal  yapının  kimi  değerlerini  kendi  kişiliklerinde  yaşatmayı  sürdürebilirler. Örneğin;  yetkeci  bir  aile  yapısında  yetişmiş  bir  öğretmen  kişiliği,  o  yetkeci  tutum  ve davranış  …

Devamı

Sınıfta Eğitim?Öğretim Programından Kaynaklanan Disiplin Nedenleri

Okulda, öğrencilere istendik eğitsel davranışları kazandırmaya yönelikler tüm etkinlikler  eğitim  programları  dikkate  alınarak  düzenlenir.  Amaç,  içerik,  eğitim durumları  ve  değerlendirme  öğeleri  arasında  iyi  bir  eşgüdüm  sağlanmayan, öğrencilerin  ilgi  ve  gereksinimlerine  yanıt  vermeyen,  işlevsel  olmayan,  esneklik özelliği  taşımayan,  uygulayıcılara  yol  göstermeyen,  uygulanması  güç  ve bilimsellikten  uzak  eğitim  programlarıyla  öğrencilere  istenilen  davranışlar kazandırılamaz.  Ortalama  öğrenme  kapasitesindeki  öğrencilere  gere  hazırlanan programlar, uçlarda yer alanları dikkate almadığı için, bu öğrenciler hüsrana uğrarlar.Programın ders dışına ittiği bu öğrencilerden bir kısmı tembelliğe alışır. Özel  ilgilenilmesi  gereken  öğrenciler  boşta  kaldıkları  zaman  istenmeyen davranışlara  başvururlar.  Dikkati,  belleği  zorlayan,  belirli  kalıpları  ezberlemeye sürükleyen  programlarda  öğrencilerde  başarısızlığa  yol  açar.  Bu  tür  programlar öğrencileri  araştırma,  bilimsel  düşünme,  yordama,  karşılaştırma  ve  sentez  …

Devamı