Home / Genel / Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği
ailevesosyalpolitikalarbakanligi

Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından

GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca açılan aile danışma merkezlerinin personel ve hizmet standardı, etik kuralları, ücret tarifelerini, açılış işlemleri, faaliyetleri ve faaliyetlerine son verilmesi, denetimleri ve diğer hususlar ile ilgili usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca açılan ?Aile Danışma Merkezleri?ni kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ? (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (h) ve (ı) bentleri ile 7. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükümlerine ve 24/05/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (8) numaralı alt bendi, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 34 ve 35 inci maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 ? (1) Bu Yönetmelikte geçen; a)

Açılış İzin Belgesi: Merkezin bu Yönetmeliğe uygun olduğuna ve faaliyet gösterebileceğine dair Valilik tarafından düzenlenen belgeyi,

b) Aile danışmanı: Merkezde aile danışmanlığı hizmetlerini yürütmek üzere bu Yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlamış meslek elemanı personeli,

c) Aile danışmanlığı: Aile bireylerinin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreleri değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik özel teknik ve stratejileri içeren hizmeti,

ç) Aile Danışma Merkezi: Ailenin gelişmesi ve güçlenmesi için; bireylerinin katılımcı, üretken, kendine yeterli hale gelmesi ve sorun çözme kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici hizmetler veren gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarını,

d) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı?nı,

e) Denetim ve İnceleme Ekibi: Aile Danışma Merkezlerine açılış izni verilmesinde bu Yönetmelikteki şartları taşıyıp taşımadıklarının, açılış izni verildikten sonra ise faaliyetlerinin bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığının gerektiğinde incelenmesi ile bunların açılmaları, denetlenmeleri, değerlendirilmeleri ve kapatılmaları ile ilgili tavsiye kararları almak üzere İl Müdürlüklerinde oluşturulan ekibi,

f) Genel Müdürlük: Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü?nü

g) İl Müdürlüğü: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü?nü,

h) Kamu Kurum ve Kuruluşları: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı dışında kalan ve kendi kuruluş kanunlarına göre, ?Aile Danışma Merkezi? açma ve bu hizmeti sunma konusunda görev ve yetkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşlarını,

ı) Kurucu: Aile Danışma Merkezi faaliyeti göstermek üzere adına açılış izin belgesi düzenlenen gerçek kişi, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini,

i) Merkez: Aile Danışma Merkezi?ni, k) Merkez Müdürü: Kuruluşun idari, mali ve teknik tüm işler ile hizmet sunumundan birinci derecede sorumlu meslek elemanını,

l) Meslek Elemanı: Merkezde ailelere yönelik psiko-sosyal hizmetleri yürüten, rehberlik, danışma hizmeti ve mesleği ile ilgili çalışmaları yapan ve bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri taşıyan personeli,

j) Özel hukuk tüzel kişileri: Özel hukuk hükümlerine göre oluşmuş kâr amacı güden tüzel kişiler ile kâr amacı gütmeyen tüzel kişileri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Açılış Başvurusu ve Açılış İzni, Nakli, Personel Değişikliği, Denetim ve İnceleme Ekibi Açılış başvurusu

MADDE 5 ? (1) Merkez açmak isteyen gerçek kişiler bizzat, özel hukuk tüzel kişileri ile kendi kuruluş Kanunlarında Merkez açma yetkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşları ise bir temsilci ya da Merkez Müdürü aracılığıyla Kurucu adına İl Müdürlüğüne bu Yönetmelikte istenen belgeleri iki nüsha halinde hazırlayarak dilekçe ile başvurur. Açılış başvurusunda istenecek belgeler

MADDE 6 ? (1) Kurucu olacak gerçek kişiden, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerininse temsilcisinden aşağıdaki belgeler istenir.

a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

b) Merkezin adı, adresi ve telefon numarası,

c) Merkezin bu Yönetmeliğe uygun olarak belirlenmiş amacı, merkez müdürü yerine kimin vekalet edeceği, çalışma gün ve saatleri, ilk görüşme, danışmanlık seansları, vaka tartışma toplantıları, meslek elemanlarının yararlanacağı mesleki yönlendirme çalışmaları, personelin nitelik ve görevleri ve belirtilmesi istenen diğer hususları gösteren iç hizmet yönergesi,

ç) Tüzel kişinin sermaye şirketi olması hâlinde göstereceği temsilciden, temsilcinin hissedarlar arasından olduğunu ve şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir noterden tasdikli belge ve karar örneği,

d) Tüzel kişinin dernek veya vakıf olması hâlinde göstereceği temsilciden, dernek veya vakıf yönetim kurulu üyesi olduğunu ve tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge ve karar örneği, merkezin açılışının vakıf senedi/dernek tüzüğünde yer aldığını gösterir belge,

e) Tüzel kişinin şirket olması hâlinde, şirket ilanının yayımlandığı ve merkezin açılışının faaliyetleri kapsamında olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve imza sirküleri,

f) Kamu/özel hukuk tüzel kişi temsilcisinin, açılış başvurusu yapmaya yetkili olduğuna ilişkin belge,

g) Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan.

(2) Merkezde çalışacak merkez müdürü için aşağıdaki belgeler istenir.

a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

b) Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan

c) Kurucu ile merkez müdürü arasında İş Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş iş sözleşmesi.

(3) Merkezde çalıştırılacak personel için aşağıdaki belgeler istenir.

a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

b) Kurucu ile personel arasında İş Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş iş sözleşmesi,

c) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslının ibrazı ile İl Müdürlüğünce onaylı örneği,

ç) Merkezde çalışacak aile danışmanı ve meslek elemanlarının, bu Yönetmeliğin 14 ve 15 inci maddelerindeki nitelikleri taşıdığını gösterir belgenin aslının ibrazı ile İl Müdürlüğünce onaylı örneği,

d) Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,

e) Yabancı uyruklu olması halinde ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan çalışma izni belgesi ile pasaport örneği.

(4) Merkezin açılacağı binaya ait aşağıdaki belgeler istenir.

a) Merkezin tapu senedi veya kira kontratı örneği,

b) Merkezin hizmet vereceği binanın ya da bağımsız bölümün iskân durumu hakkında Belediye İmar Müdürlüğü?nden alınacak iskân raporu örneği,

c) Merkezin, bir apartman katında veya toplu konut alanlarındaki müstakil bir binada hizmete açılması halinde yönetim planında belirtilen yetkiye dayanılarak apartman veya toplu konut yöneticilerinden alınacak izin belgesi,

ç) Merkezin tüm yerleşimini ve kullanım amacını gösterir kroki,

d) Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor,

e) Binanın ve merkezin engellilerin ulaşımına uygun olduğuna dair rapor veya belge. Kurucu ve sorumlu müdürde aranan genel şartlar

MADDE 7 ? (1) Kurucu olacak gerçek kişide ve merkez müdürü olacak kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

c) 29/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Açılış izni

MADDE 8 ? (1) Başvuru dosyası İl Müdürlüğü tarafından beş gün içerisinde dosya üzerinden incelenir. Dosyada eksiklik ve/veya uygunsuzluk bulunması halinde durum ilgiliye tebliğ edilir. (2) Başvuru dosyasında eksiklik bulunmaması halinde dosya, Denetim ve İnceleme Ekibine havale edilir. Merkez, Denetim ve İnceleme Ekibi tarafından dosyanın havalesinden itibaren on gün içinde yerinde incelenir ve rapor düzenlenerek İl Müdürlüğüne teslim edilir.

(3) Raporla açılması uygun merkeze, İl Müdürlüğünün teklifi Valiliğin Onayı ile EK-1?de yer alan açılış izin belgesi; merkez müdürü adına EK-2?de yer alan sorumlu müdürlük belgesi düzenlenir.

(4) EK-1 ve EK-2?de düzenlenen belgelerin aslı, merkez müdürüne imza karşılığında verilir. İl Müdürlüğünce onaylanan ve açılışta verilen dosyanın aslı İl Müdürlüğünde

About Admin

İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danısmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunu olup şuanda "Klinik Psikoloji" Yüksek Lisans Programına devam etmekteyim. Milli Eğitim Bakanlığı ve Özel Sektörde çeşitli deneyimlerim oldu.Uzun yıllardır PdrGünlüğü Sitesinin Editörlüğü yapmaktayım.Temel mesleki amacım Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanına katkı sağlamaktır.

Check Also

IRKÇILIK VE AYKIRI BİR EĞİTMEN

Irkçılık en basit tanımla: kendi ırkını üstün varsayan fenomendir.Bu fenomen sosyal ayrımcılığa hatta soykırıma kadar ...

Obsesif-Kompulsif Bozukluk Nedir ne Değildir?

Düşünmek istemediğiniz halde tekrar tekrar zihninize gelen düşünceleriniz varsa ya da aynı şeyi tekrar tekrar ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>